Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Til høring

Melding planoppstart. Nygård sør

I kommunestyresak 39/18 i møte dat. 19.06.2018 ble det vedtatt en prioritering av boligområder for utbygging. Nygård sør som det fremmes oppstart på planarbeid for, ble valgt fremfor andre områder. Dokumenter vedrørende saken finner du nedenfor. Frist for innspill er satt til 8 april.

Vedlegg til saken:

Melding om oppstart.docx PDF document ODT document

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel.docx PDF document ODT document

 

 

 

Vedtak om planoppstart. Utvidelse boligfelt Nygård sør. Plan id. 2018001

I kommunestyresak 39/18 i møte dat. 19.06.2018 ble det vedtatt en prioritering av boligområder for utbygging. Nygård sør som det fremmes oppstart på planarbeid for, ble valgt fremfor andre områder.  Kommunen legger planområdet ut til offentlig ettersyn i 4 uker, med frist for uttalelse innen 8. april.  Alle vedlegg tilhørende saken er lengre ned på denne siden:

Formål:

  • Formål er å tilrettelegge for eneboliger og område for lek og opphold

  • Nødvendig infrastruktur for å opprettholde trafikksikkerheten i tilknytning til boligfeltet.

  • Det skal settes rekkefølgebestemmelser for utbyggingen. Krav om utbygging av g/sykkelveg og annen nødvendig infrastruktur

  • Det er kommunen som utarbeider avtale og ønsker å kjøpe og opparbeide boligtomtene til selvkostpris

  • Overvann skal løses med åpne grøfter/infiltrasjon i grunnen

  • Ivareta sykkelmulighet mot Saltdalselva

Vedlegg:

Planområdet_180219.pdf

Offentlig planforslag. Boligområde i henhold til kommuneplanens arealdel.docx PDF document ODT document

Særutskrift Utbyggingsområder Rognan - prioritering.pdf

Særutskrift Vedtak oppstart av områdeplan flyplassen med tilhørende planprogram.pdf

Vurdering boligområder Rognan.pdf

flomsonekart2000_06.pdf

Rapport.pdf

flomsonekart2000_06.pdf

Skisser Osøyra nedlagt søppel avfall fylling.pdf