Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for 10 vannverk og ca. 7 mil med vannledninger.  Ansvar også for 35 avløpspumpestasjoner og etter hvert 29 små avløpspumpestasjoner, samt ett avløpsrenseanlegg. Eventuelle feil eller mangler kan rapporteres inn via Innbyggermelding.no.

 

Alt arbeid på eller i umiddelbar nærhet til kommunale ledninger skal godkjennes på forhånd. Det er krav til godkjent gravemelding på alt av gravearbeid. Gravemelding fås utlevert på Servicekontoret i Saltdal kommune, eller kan lastes ned her.

 

Alt arbeid slik som tilknytning eller frakobling til kommunale VA-anlegg skal godkjennes på forhånd.

Søknad før arbeidet startes:

 Søknad om Tilkobling eller frakobling på vann- og eller avløpsledning.

 

Etter at arbeidet er avsluttet:

Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg. 

·VA-vakta

Overvåker mesteparten av vann- og avløpsinstallasjonene i kommunen.

Kan kontaktes ved eventuelle feil eller mangler på kommunale anlegg.

Vakttelefon: 91 64 28 92

E-post: va.vakta@saltdal.kommune.no

 

·SMS Varsel – varsling abonnenter

Saltdal kommune kan SMS varsle alle abonnenter som har registrert mobiltelefon i avgiftssystemet og er tilknyttet vann, avløp, slam eller feiing i kommunen. Ved hendelser som gir et behov for varsel, kan kommunen sende ut varsel til abonnentene.

Du vil da motta en SMS med eks info som dette "Dette er en melding til (eier) Ola Normann og (regningsmottager) Kari Normann som gjelder eiendom 40/1/0/0"

Dersom det er oppgitt noe feil informasjon i meldingen - ber vi deg om å ta kontakt på telefon 75 68 20 00
eller på epost postmottak(a)saltdal.kommune.no

NB! - du kan ikke svare på SMS du mottar.

 

·Kommunale avgifter og gebyrer

"Kommunale avgifter og gebyrer" skal dekke kommunens årlige utgifter til vann og avløp og beregnes etter selvkostprinsippet.

 

Spørsmål, klager eller andre henvendelser vedrørende kommunale avgifter og gebyrer?
Kontakt Vibeke Wikstad, telefon 75 68 20 86.

 

·Vannmålere

Alle abonnenter som driver næring er pålagt å ha installert vannmåler. Det er ikke pålegg om å ha installert vannmåler for private boliger, men det kan være lønnsomt å installere vannmåler for de med store boliger og lite vannforbruk. Installasjon av vannmåler er abonnentens ansvar. Vannmåler kan også leies hos kommunen med en årlig leie fastsatt i "Kommunale avgifter og gebyrer".

 

Spørsmål vedrørende vannmålere?

Kontakt Vibeke Wikstad, telefon 75 68 20 86.

 

·Slam – tømming av septiktanker

Stoklands Bilruter har vakttelefon: 99 37 02 01 og utfører tømming av septiktanker. Eventuell ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeføring av rejektvann blir viderefakturert etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør og deponikostnadene fra Iris iht. "Kommunale avgifter og gebyrer".

 

Spørsmål vedrørende slamtømming?

Kontakt Vibeke Wikstad, telefon 75 68 20 86

 

·Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta

I Norge har ca. 600.000 personer vann fra egne brønner eller små vannforsyningsanlegg. Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom.

De siste 20 årene har vi registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som ikke blir registrert. Årsakene er i stor grad knyttet til små vannforsyninger.

Brosjyren fra Folkehelseinstituttet "Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta" kan hjelpe deg til å få bedre drikkevann.

 

·Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Råd for å forebygge og redusere skadeomfanget ved kjelleroversvømmelser.

 Se Norsk Vanns informasjonsbrosjyre "Viktig å vite om kjelleroversvømmelser".

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan aldri veie opp for de ulemper og skader man har hatt.

Kommunene legger ned mye arbeid i kontinuerlig å forbedre avløpsnettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. I denne brosjyren er det vist en del årsaker til kjelleroversvømmelser og tiltak huseier kan sette inn for å øke beskyttelsen mot vannskader.