Soneleder: Hege Kristin Hansen
Tlf.nr./mobil: 75 68 22 44 / 91 85 15 99
E-post: hege.hansen(a)saltdal.kommune.no
Besøksadresse: Strandgata 14, 8250 Rognan
Adresse: Kirkegata 23, 8250 Rognan

Ansvarsområder:

 • Hjemmesykepleie
 • Kreftsykepleie
 • Praktisk bistand
 • Personlig assistent (BPA)
 • Omsorgslønn
 • Trygghetsalarm
 • Støttekontakt
 • Lindrende pleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Heimly, bofelleskap for eldre (lang og korttidsleie)
 • Omsorgsbolig (lang og korttidsleie)
 • Matombringing

Formålet med tjenesten

Å gi innbyggerne som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming tilbud om hjelp/pleie i egen bolig, slik at de kan bo lengst mulig hjemme.

Gi hjelp ved kort-/ eller langvarig sykdom.

Innhold i tjenesten

 • Behandling, pleie og omsorg
 • Hjelp til alvorlig syke og døende
 • Tilrettelegging/hjelp ved måltid. Formidle matombringing
 • Hjelp til medikamenthåndtering
 • Formidle kontakt med kommunal fysio-/ergoterapeut. Dette gjelder brukere som har hatt hjelp fra hjemmetjenesten i minst 3 måneder
 • Installere trygghetsalarm
 • Søke om hjelpemiddel
 • Blodprøvetaking for brukere som ikke er i stand til å oppsøke legekontor
 • Sårbehandling for brukere som ikke er i stand til å reise til legekontor

Hva kan du forvente av oss

 • Brukere og pårørende blir møtt med respekt
 • Personalet har taushetsplikt
 • Pleien er tilpasset den enkeltes behov
 • Bruker får den hjelp som er fattet i vedtaket og at hjelpen kommer til avtalt tid. Dersom det blir avvik, blir det gitt beskjed
 • Innen 1 uke etter mottatt henvending, blir det gjort avtale om hjemmebesøk
 • Vi motiverer til selvhjelp
 • Vi legg til rette for en verdig livsavslutning etter bruker/pårørendes ønsker

Hva forventer vi av deg

 • Bruker gir uttrykk for sine behov/ønsker
 • Respekt for at vi ikke hjelper på områder der bruker kan klare seg selv
 • Samarbeid om tilpassing av nødvendig hjelpemiddel i heimen
 • Nødvendig utstyr i heimen
 • Pårørende følger til offentlige kontor, tannlege, frisør o.l.
 • Bruker gir beskjed når hun/han reiser bort
 • Bruker gir beskjed når utstyr/hjelpemiddel ikke lenger benyttes

Andre opplysninger

For å få hjemmesykepleie, tar du kontakt med hjemmebasert omsorg. Henvendelsen kan være skriftlig eller muntlig og kan gjøres av brukeren selv, primærlege, familie, naboer eller institusjon.

Etter avtale blir det foretatt et hjemmebesøk der det blir fylt ut og underskrevet en søknad med samtykkeerklæring. Det blir også gjort vedtak med nærmere beskrivelse av hjelpen.

Tjenesten er gratis.