Bakgrunn:

Det er et stort engasjement i blant innbyggerne i Saltdal og jeg mener at disse sakene er kommet feil ut i den offentlige debatten. 

Ønsker å redegjøre for vedtak gjort i Saltdal kommunestyre den 23.11.2016 i forbindelse med behandling av sak 133/16 Legevakt

Legevaktsaken har vært en sak som har vært oppe til politisk behandling flere ganger. En vanskelig politisk sak som det har vært arbeidet godt med i en gruppe bestående av rådmann, representanter for legene og fire politikere. Det ble i Utvalg for Helse og omsorg gjort et enstemmig vedtak som ble framlagt til kommunestyret. Kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak i denne saken.

Det er tverrpolitisk enighet i denne saken som omhandler legevaktsamarbeidet. Det er ikke endelig gjort noe vedtak om Saltdal skal ha legevaktsamarbeide med Fauske eller Bodø. Vedtaket går ut på at det skal fremforhandles et legevaktsamarbeid med Bodø legevakt eller Fauske legevakt etter en modell som gjør at Saltdal kommune kan ha egen legevakt fra 08.00 til 21:00 mandag til torsdag, og fredag fra 08:00 til 16:00. Helger og høytider fra 10:00 til 14.00. Øvrig del av døgnet og helger/høytider må da dekkes av samarbeid med Bodø eller Fauske. Kommunestyrevedtaket går ut på at rådmannen skal arbeide med å fremforhandle et legevaktsamarbeide med Bodø eller Fauske, men at Saltdal kommune skal ha en egen legevakt som skissert ovenfor. 

Det vil for Saltdal kommune være svært viktig å få på plass en god løsning for legevakten i Saltdal kommune.

 

Ordfører ønsker også å redegjøre for sak 122/16, som gjelder selvskyldnergaranti for flerbrukshallen til FK Saltdalskammeratene.

Kommunestyret fattet et flertallsvedtak, som medfører at kommunen stiller seg positiv til en garanti for omsøkte spillemidler til FK Saltdalskammeratene sin flerbrukshall. I sak 129/16 vedtok kommunestyret i rullering av handlingsplan for idretts- og nærmiljøanlegg, at flerbrukshallen blir liggende på andre plass etter Vensmoen kunstgressbane. Dette vedtaket betyr ikke at flerbrukshallen ikke kan realiseres.

Hvis det har vært en fullstendig nedprioritering fra kommunens side, så ville det ha påvirket Nordland Fylkeskommune i forhold til deres prioriteringer på fylkeslista, men siden anlegget står høyt oppe på prioriteringslista til kommunen, er det underforstått at kommunen ønsker dette anlegget og vil prioritere det.

 

Rune Berg

Ordfører Saltdal kommune

Tlf 99 46 20 57