30.6. Vedtatt plan. Vik Fjellvei
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan Vik fjellvei. Planid. 2015001
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning.
- Planbeskrivelse Vik fjellvei
- Plankart Vik fjellvei
- Bestemmelser Vik fjellvei

 

Vedtatt plan. Reguleringsendring. Del av idrettsplassen syd.
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Reguleringsendring Del av idrettsplassen Idrettsplassen
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Planbestemmelser
 

Vedtatt plan. Rognan Dypvannskai.
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for utvidelse av Dypvannskaia.
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse
- Reguleringsplankart
- Planbestemmelser

Varsel om vedtatt plan. Fortau og gangsykkelvei i Høgbakken
- Kommunestyrets egengodkjenning. Detaljregulering fortau Høgbakken
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse Høggbakkvegen rev. A
- Reguleringsplankart
- Planbestemmelser
- ROS-analyse
- IN01
- F01
- CG01

Varsel om 1. gangs offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for snuplass og parkeringsplass rv. 77

- Formannskapets vedtak. Detaljregulering parkering og busslomme Tjernfjellranten
- Innspillsfrist 1. gangs høring
- Planbeskrivelse
- Bestemmelser parkering-snuplass red.
- ROS-analyse
- Plan til høring
 

Innspill:
- Fylkesmannen i Nordland - vedlegg
- Statens vegvesen