Forslag om fredning av Haagensenverkstedet, gnr. 43, bnr. 1334, bnr. 94, bnr. 6 og bnr. 1231, Saltdal kommune. Kunngjøring om offentlig ettersyn

Nordland fylkeskommune fremmer forslag om å frede Haagensenverkstedet, Sandbakkveien 10, gnr. 43, bnr. 1334, bnr. 94, bnr. 6 og bnr. 1231, Saltdal kommune, i medhold av lov om kulturminner av 9.juni 1978, nr. 50 § 15 og § 19.

Fredningsforslaget etter § 15 omfatter følgende:

  • Haagensenverkstedet, bygningsnr. 188778194, AskeladdenID 119802-1.
  • Porten til Drageslipen, AskeladdenID 119802-2.

     

    Fredningen omfatter Haagensenverkstedets eksteriør og interiør, samt fast inventar. Fredningen omfatter porten til Drageslipen bestående av stålpillarer, portdører med baugmerket til Drageslipen, samt portåpning.

    Fredningsforslaget etter § 19 omfatter et avgrenset område rundt verkstedsbygningen og porten. Dette med formål å bevare virkningen av kulturminnene i miljøet og sammenhengen med det tradisjonelle båtbyggerindustriområdet på Rognan. Området omfatter hovedsakelig gnr. 43, bnr. 1334, men litt av fredningsområdet mot vest går inn på gnr. 43, bnr 94. Mot sør går fredningsområdet noen meter inn på "matrikkelnummer mangler" (mnr. mangler), og gnr. 43, bnr. 1231 og bnr. 6. Fredningsområdet avgrenses i sørøst delvis langs Sandbakkveien.

     

Formålet med fredningen er å sikre og bevare Haagensenverkstedet som et bygningshistorisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et motorverksted knyttet opp mot båtbyggertradisjonene på Rognan og i Nordland. Formålet med fredningen er også å sikre inngangsporten til Drageslipen.

 

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn hos Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune.

 

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes Nordland fylkeskommune innen

06. november 2017.

 

Vedlegg:

Dokumentasjonsvedlegg
Fredningsforslag