De kommunale retningslinjene for behandling av motorferdselsaker er ikke revidert siden 1992. Siden den gang har antall og bruk av snøskuter og barmarkskjøretøyer økt kraftig. Dette har også medført at Saltdal kommune stadig får flere søknader om motorferdsel i utmark og vassdrag til behandling. Eksisterende regelverk er ikke tilpasset til å håndtere dagens situasjon, og det blir brukt uforholdsmessig mye tid på behandling av motorferdselsaker.

For å gjøre det enklere for de som skal søke og for å lette saksbehandlingen starter kommunen nå opp med en revidering av plan for motorferdsel i utmark og vassdrag. Målet er at vi skal få på plass nytt søknadskjema, og nye retningslinjer som gjør det lettere for søkere å finner frem i regelverket ved å tydeliggjør hva som kan søkes om innenfor loven og forskriften, samt å korte ned saksbehandlingstiden.

Parallelt med dette arbeidet ønsker vi å utarbeide plan for oppkjøring av skiløyper i kommunen. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) åpner for opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Det kjøres opp skiløyper flere steder i dag, men for å gjøre eksisterende løypenett bedre kjent, og for å åpne for oppkjøring av nye løyper ønsker vi å utarbeide en plan med retningslinjer for slik løypekjøring med kart over skiløypenettet. Mange kommuner har slike planer, og disse er et godt verktøy for organisering av skiløypenett i utmarka, og gi en folkehelsemessig gevinst ved at det blir enklere befolkninga å komme seg ut på ski.

Hovedpunkter i revideringen: Her

Motorferdselsplan: Her

Innspill sendes sendes til: postmottak(a)saltdal.kommune.no innen 25. november 2017

 

Foto: Ørjan Alm