Varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for Bygdetuntomta sør gnr/bnr 8/68

Saltdal kommune melder i henhold til plan- og bygningslova § 12-8 varsles oppstart av Detaljreguleringsplan for Bygdetuntomta sør gnr/bnr 8/68. Planområdet er vedlagt.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for eneboligtomter og naturlig tilhørende anlegg (veg og lekeområde).  Områdene er i dag regulert til anlegg for lek (grøntområde ca. 2,8 daa) og Offentlig anlegg (bygdetunet ca. 3,7 daa.).

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 30. november.

Det bes særskilt på innspill på hvordan området kan tilrettelegges videre med lek/aktivitetsområde.

 

Vedlegg:
- Varsel om oppstart
- Gjeldende reguleringsplan
- Planområdet
- Planområdet med eiendomsgrenser