Samhandlingsområdet oppvekst og kultur organiserer tjenester innen flyktningkontor, barnehager,

skoler og kultur.