Utlysning av kulturmidler til idrettsformål 2017

Saltdal kommune har satt av kr. 185 000,- til kulturmidler til idrettsformål i 2017, hvorav

kr 60 000,- av midlene er avsatt til lysløyper.

Søknadsfristen er satt til 01. mai 2017.

Idrettslag som driver jevnlig aktivitet for barn og unge i sesongen vil bli prioritert.
Søknaden skal være vedlagt regnskap fra 2016 og budsjett for 2017.
Søknader som kommer inn etter fristens utløp kan man ikke regne med blir behandlet.

Søknad med vedlegg sendes til: postmottak(a)saltdal.kommune.no

Eller per post til: Saltdal kommune, Kultur, Rådhuset, Kirkegt. 23, 8250 Rognan

Tildeling av midler behandles i utvalg for oppvekst og kultur 31. mai.

 

Søknadsskjema - Søknad om kulturmidler til idrettsformål: Her