Resultatet er klart:

89,5 % stemte på Saltdal

5 % stemte på Ytre Salten

4,3 % stemte på Indre Salten

15 stemte blankt

 
Vi har samlet en rekke linker nedenfor som omhandler kommunereformen, slik at informasjonen blir tilgjengelig for kommunens innbyggere.
I tillegg ligger de ulike alternativene nedenfor:

 

Intensjonsavtalen Ytre Salten: Her - Kommunene Gildeskål, Bodø, Rødøy, Værøy, Røst, Steigen og Saltdal

 

Intensjonsgrunnlag Indre Salten: Her - Kommunene Fauske, Hamarøy, Sørfold, Tysfjord og Saltdal

Forslag intensjonsavtale Indre Salten: Her

 

Rådmannens vurdering av 0-alternativet: Saltdal består som egen kommune: Her

 

Robuste kommuner for framtida

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.
Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Alle landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Refomen varer fram til Stortinget gjør sitt vedtak om ny kommunestruktur innen 1. januar 2018. I brev til kommunene skriver kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner følgende: "Målet for refomen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er bærekraftige og økonomisk robuste, og et styrket lokaldemokrati."  I Nordland er det Fylkemannen som leder prosessen. Dette skjer i tett samarbeid med blant annet Salten Regionråd, som er det regionrådet Saltdal kommune er en del av.

 

Saltdal

Rådmannens vurdering av 0-alternativet: Saltdal består som egen kommune: Her

Innspill fra folkemøte 17.06.15

Kommunestyrevedtak Kommunereformen mars 2015

 

Salten

Det er igangsatt regionale prosesser med sikte på en ny kommunestruktur, som kan få konsekvenser for Saltdal kommune.

BDO anbefaler sammenslåing av ni kommuner i Salten.

Kommunene i Salten har i regi av Salten regionråd engasjert BDO til å lage en utredning som skal danne grunnlag for lokale prosesser i forbindelse med kommunereformen.

Sluttrapporten ble presentert for Salten regionråd 17. og 18. september 2015. BDO har gjennom denne rapporten søkt å svare på om dagens kommunestruktur er hensiktsmessig for å ivareta kommunenes lovpålagte oppgaver og gi innbyggerne et best mulig tjenestetilbud?

Deres konklusjon er at dagens kommunestruktur i Salten ikke er hensiktsmessig sett opp mot formålene med reformen, og begrunner dette med følgende:

  • Kommunenes utfordringer knyttet til små fagmiljøer og lav kapasitet internt i egen organisasjon.
  • Kommunene er preget av høy andelsmessig sysselsetting i offentlig sektor og lav andel sysselsatte i privat næringsliv sammenlignet med gjennomsnittet for landet.
  • Svak kommuneøkonomi.

BDO anbefaler derfor kommunene i Salten å se på mulighetene for å skape nye og større kommuner i regioner, og da primært en Stor-Salten kommune som inkluderer alle ni kommuner. En slik storkommune er etter BDOs vurdering avhengig av at det etableres kommunedelsutvalg med beslutningsmyndighet over blant annet innbyggernære tjenester som helsestasjonstjenester, barnehage og pleie- og omsorgstjenester.

Salten regionråd har tatt rapporten til orientering og oversendt den til kommunene for videre behandling.

Denne rapporten kan du lese i sin helhet: Her

 

Andre linker:

Referat og annen informasjon - Nabopraten 7.desember 2015

Nabopraten - oppsummering

Ny kommune = Attraktiv hovedstad i Nord

Presentasjon fra Salten Regionråd 27. november 2014

 

Nordland

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland - videre prosess for Salten

 

Annet:

Sluttrapport fra ekspertutvalget for kommunereformen

Mer makt til kommunene - pressemelding fra regjeringen 20. mars 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform.no