Skogbruksjef    Ørjan Alm

Telefon            75 68 20 10             

Mobil                  97 02 85 59

epost               orjan.alm(a)saltdal.kommune.no

 

Landbrukskontoret holder til i 2. etg. på Rådhuset

Den offentlige forvaltning av skogbruket i Saltdal kommune skjer ved landbrukskontoret, som er underlagt Plan og Utvikling. Kommunen er "Skogbruksstyresmakt" (Det gamle "Skogoppsyn"), og skal ivareta nasjonale og lokale mål innenfor landbrukspolitikken. Skogbrukssjefen har 50 % stilling i Saltdal kommune.

Lov om skogbruk med forskrifter setter rammebetingelsene for skogbruket som næring. Formålet er å fremme en bærekraftig forvaltning av ressursene i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen.

Saltdal er en av fylkes største skogbrukskommuner, og skogbruk er en viktig næring. Av kommunens totalareal på 2215 km2 er ca.23 % dekket med skog. Den produktive skogen, det vil si arealet hvor det drives skogbruk, utgjør ca. 352 km2 av kommunens areal. Skogeiendommene i kommunen er middels store sammenlignet med størrelsen på skogeiendommer ellers i landet, men det er mye teigdeling spesielt i nedre del av kommunen som gjør at det er mange små teiger. Det er ca. 600 skogeiere i kommunen og kompetansenivået er varierende blant skogeierne.

Den kommunale landbruksforvaltningen i Saltdal kommune kan tilby et vidt spekter med tjenester. Det kan blant annet nevnes forvaltning av diverse tilskuddsordninger i skogbruket, behandling av søknader om bygging av landbruksveier, forvaltning av skogfondsordningen, ansvar for at se til at virkemiddelbruken er i tråd med intensjonene om vedtatt politikk, tilrettelegging for skogbruksplanlegging etc.