Høring om utbygging av bredbånd i Saltdal kommune 2017.
 

Saltdal kommune skal søke om statlig tilskudd for utbygging av bredbånd.

For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ute til høring. Kommunen ønsker motta innspill/høringsuttalelser til planene.

Er du næringsdrivende, et grendelag eller du er avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser  en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kan du komme med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i kommunen.

 

Bakgrunn

I dag mangler enkelte deler av kommunen et tilbud om bredbånd. Grunnet spredt bosetting finner kommersielle aktørene ikke det lønnsomt å bygge ut slik infrastruktur. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag.

 

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Nordland Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) den endelige avgjøre opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.
 

Kriteriene som evalueres ved tildelning av støtte er:

 • Antall nye bredbåndstilknytninger i områder uten grunnleggende bredbåndstilbud og i områder som mangler høykapasitetstilbud.
 • Kostnadseffektiv nettutbygging.
 • Lokal medfinansiering og egeninnsats.
 • Plan for bærekraftig drift etter gjennomført utbygging.
 • Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskapning og aktivitet for innbyggere.

 

Høring

Saltdal kommune iverksetter dermed høring på utbygging av bredbånd. Høringen gjelder primært utbygging av enkelte områder som oppfyller kravene til støtteordningen:

 • Evenesdal
 • Vassbotn/Vassbotnfjell
 • Skaiti

  Målsettingen med utbyggingen er å kunne bidra til at flest mulig av innbyggerne i Saltdal kan få tilbud om et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet.

 

Kontaktinformasjon for innspill til høringen er pr. post og epost:

 • Saltdal kommune, Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 ROGNAN.
 • postmottak(a)saltdal.kommune.no

   

  Kontaktpersoner er Ben Stenvold, tlf. 92079544 og Terje Furumo, tlf. 95166191

   

  Høringsfrist 20. april 2017