2017

Boligtomter. Pris inkluderer kostnader forbundet med kommunalteknikk som eksempelvis vei, asfalt, gatelys, vann, kloakk

 

Planområde                                                       pr. m² ( privatkjøp)                            Råtomt

Røklandsmoen                                                    47,83                                                 inkludert                              1)

 

Etter vedtak av kommunestyret i sak 028/06 – 20.06.2006 (saksnr. 05/1971) ble ordinære tomtepriser i ovennevnte områder redusert til halv pris for private kjøpere. Det er den reduserte prisen som er oppgitt i tabellen. Øvrige kjøpere betaler ordinær pris Det er knyttet særskilte regler til privatkjøp og redusert pris. Alle tomtepriser vil fortsatt være gjenstand for reguleringer i henhold til konsumprisens totalindeks.

 

Industri-/lagertomter. Pris er sum av dekning kommunaltekniske kostnader (betales til Saltdal kommune) og råtomtpris

 

Planområde                                                       pr. m² (kommunaltekniske kostnader)  Råtomt

Fiskvågmoen                                                     42,55     1)                                           Pris fastsettes av grunneier       2)

Rognmoen                                                         51,72     1)                                           Pris fastsettes av grunneier       3)

 

Tilleggsareal

 

Område                                                                                                                              Råtomt pr. m²                     

Rognanområdet                                                                                                              58,67                                    4)          

Røklandsområdet/kommunen for øvrig                                                                         33,52                                   4)          

 

Tilknytningsavgift til kommunalt nett – pr. tilknytning

Vann                     kr. 2000,00 eks. mva                                                                                                                     

Avløp                    kr. 2000,00 eks. mva

 

Andre ikke-kommunale tilknytningsavgifter

Strøm                    Dragefossen kraftanlegg (kraft- og nettleverandør), eventuelt annen leverandør av kraft

Vann                     Røkland vannverk                                                                                                                              5)

 

Andre tillegg

Oppmålingsgebyr, utarbeidelse og tinglysning av målebrev, gebyrer for utarbeidelse av situasjonsplan,                                6)
utsetting av bolighjørner med mer.; eget gebyrregulativ.

 

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr i forbindelse med tinglysning av skjøte; eget gebyrregulativ.                                      6)

 

Byggesaksbehandling, eget regulativ.

 

                      1)            Indeksregulert i hht konsumprisindeksen (totalindeks pr. 01.11.2016).

2)            Grunneier er Opplysningsvesenets fond eller Jernbaneverket

3)            Grunneier er Opplysningsvesenets fond

4)            Gjelder areal som kommunen har liggende i hovedsak tilknyttet regulerte tomter, areal som ikke er avsatt til
               offentlige formål – prisen er ren råtomt, inkluderer ingen kostnader forbundet med kommunalteknikk som      
               eksempelvis vei, asfalt, gatelys, vann, kloakk

5)            Vanntilknytning i Røklandsmoen skjer til Røkland vannverk; årlig avgift - kontakt vannverket. Røkland vannverk er
                ikke kommunalt, men et fellesvannverk for området

6)            Størrelse på disse tilleggene er avhengig av tomtestørrelsen mv, og hva man evt ønsker å få utført av kommunale
               tjenester ellers. Dokumentavgiften fastsettes i forhold til råtomtepris og tomtestørrelse