Informasjon angående søknad om Motorferdsel i utmark

 

Bagasje og utstyr til hytte (§5c)

Eiere av hytter mer enn 2,5km fra vei får som hovedregel tillatelse til frakt av bagasje og utstyr som gjelder i 5 år. Det kan kun gis tillatelse til hytteeier, det vil si en tillatelse pr hytte. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftens § 6. I disse sakene er det ikke rom for skjønn. Er hytta nærmere vei kan ikke slik tillatelse gis. Hytter nærmere enn 2,5 km må det søke etter § 6 (dispensasjonsparagrafen). Slik tillatelse kan gis i spesielle tilfeller, for eksempel for frakt av tyngre gjenstander som gassflasker, dersom det ikke er muligheter for leiekjøring i området.

Når det gjelder bruk av snøskuter til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk som er nødvendig for byggearbeidet, kan slik transport foregå uten søknad i byggeperioden som er angitt i byggetillatelsen.

Funksjonshemmede (§5b)

Varig funksjonshemmede kan få tillatelse til transport til hytter som ligger nærmere enn dette. Kommunen krever legeerklæring som dokumentasjon. Varig funksjonshemmet betyr i denne sammenheng personer som ikke er i stand til å gå på føttene eller ski i naturen, og at denne tilstanden ikke er av forbigående art.

Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmede går ikke inn under bestemmelser. Heller ikke personer med andre helsemessige vansker som for eksempel problemer med å bære tyngre ryggsekker. Disse skal søke etter § 6 (dispensasjonsparagrafen), og skal behandles strengere enn for de varig forflytningshemmede. Hovedregelen er at kommunen skal henvise til leiekjøring der dette finnes.

Ved (§5e)

Transport av ved fra egen skog til egen bopel er ikke søknadspliktig. Skal ved transporteres fra skog til hytte eller fra skog til vei må det søkes om tillatelse. Så fremt hogsttillatelse foreligger (dersom man selv ikke er grunneier), og vedteig og trase for transport er tegnet inn på kart gis det tillatelse i slike saker. Ferdig ved i sekker regnes som bagasje og utstyr, og følger reglene for dette.

Leiekjøring (§5a)

Kommunen kan gi tillatelse til ervervsmessig kjøring (leiekjøring) for fastboende. Personer som har fått slik tillatelse kan på oppdrag blant annet transportere bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte (uavhengig av avstand til vei), føre tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag, transportere funksjonshemmede, og utføre transport hvor oppdragsgiver har fått dispensasjon.
 

§ 6. Særlige behov – unntaksparagrafen:

I unntakstilfelle kan kommunen gi tillatelse til kjøring i andre tilfeller dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en annen måte. Det betyr at det i områder hvor det er muligheter for leiekjøring normalt ikke skal gis tillatelser etter § 6.

Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.. Eksempler på tilfeller hvor det vanligvis gis dispensasjon: enkeltturer til frakt av tyngre gjenstander til hytte, begrenset antall turer til frakt av midlertidig bevegelseshemmede til hytte,

 

Mer informasjon om reglene for motorferdsel i utmark finner du: Her

 

Søknadsskjema finner du her:  Skjema for motorferdsel i utmark