1.12. Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan E6 strekningen Borkamo-Hestbrinkem

- Klageadgang
- Kommunestyrets vedtak
- Plankart
- Planbestemmelser
- Vedlegg 4
- Vedlegg 5
- Vedlegg 6
- Vedlegg 7
- Vedlegg 8
- Merknader samlet
- Innspill Statskog

 

17.10. Særutskrift 1. gangs behandling. Detaljreguleringsplan. Bjørndalsvegen, Øvre Drageid
Formannskapets vedtak
Brev utlysning og frist innspill

Referat oppstartsmøte
Planbestemmelser
Planbeskrivelser
Reguleringsplan
Reg.plan del 1
Reg.plan del 2
Reg.plan del 3
Reg.plan del 4
Reg.plan del 5

 

16.10. Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Vesterfjæra: Her
 

Formannskapets vedtak om utleggelse

Planbeskrivelse, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Plankart, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Planbestemmelser, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Innkomne merknader ved varsling

Oppstart-/varslingsdokumenter

Ros-analyse, datert 06.03.17

Utredning naturfare, datert 29.02.17

Foreløpig situasjonsplan alternativ A og B, sist revidert 11.09.17

Teknisk notat, datert 20.02.17

 

30.6. Vedtatt plan. Vik Fjellvei
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan Vik fjellvei. Planid. 2015001
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning.
- Planbeskrivelse Vik fjellvei
- Plankart Vik fjellvei
- Bestemmelser Vik fjellvei

 

Vedtatt plan. Reguleringsendring. Del av idrettsplassen syd.
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Reguleringsendring Del av idrettsplassen Idrettsplassen
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Planbestemmelser
 

Vedtatt plan. Rognan Dypvannskai.
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for utvidelse av Dypvannskaia.
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse
- Reguleringsplankart
- Planbestemmelser
 

Varsel om vedtatt plan. Fortau og gangsykkelvei i Høgbakken
- Kommunestyrets egengodkjenning. Detaljregulering fortau Høgbakken
- Utgående brev. Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse Høggbakkvegen rev. A
- Reguleringsplankart
- Planbestemmelser
- ROS-analyse
- IN01
- F01
- CG01

Varsel om 1. gangs offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for snuplass og parkeringsplass rv. 77

- Formannskapets vedtak. Detaljregulering parkering og busslomme Tjernfjellranten
- Innspillsfrist 1. gangs høring
- Planbeskrivelse
- Bestemmelser parkering-snuplass red.
- ROS-analyse
- Plan til høring
 

Innspill:
- Fylkesmannen i Nordland - vedlegg
- Statens vegvesen

 

4.5. Utleggelse til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for utvidelse av dypvannskaia: Her
- Reguleringsplankart
- 2.7. MAL ROS disposisjon
- Revidert planbeskrivelse 4.5.
- Revidert planbestemmelser 4.5.
- Utgående brev 1. Off. ettersyn
- Tverrprofil U001
- Tverrprofil U002
- Plan og profil
- Ervervskart
- Miljøundersøkelser
- Grunnundersøkelser
- Talus. Skredrapport 2017
-
Forprosjekt Rognan industrikai
-
Tegninger dypvannskaia. Norconsult
-
Utredning av stormflomflo, Vesterfjæra
-
Beskrivelse av EL-anlegg
-
Kostnader
- Utvidet planområde
- Referat møte reguleringsplan Dypvannskaia

Innspill:
- Opplysningsvesenets fond
- Sametinget
- Statens vegvesen
- UIT
- Kystverket
- Nordland fylkeskommune

Link til kartsiden

 

Saltdal formannskap vedtok i møte 24.04, sak 56/2017 utleggelse til offentlig ettersyn gang og sykkelveg Rognan, planident 2016006. 
Formålet er å opparbeide nytt fortau (omtalt som gang- og sykkelveg i plankart) langsmed Høgbakkveien.  Tiltaket berører Gnr/bnr 421/131, 1, 2.
Link til kartside: Her. Plandokumentene kan sees: Her

Frist for innspill er satt til 6. juni og sendes til postmottak(a)saltdal.kommune.no

Vedlegg:
Formannskapets behandling. Utlegging til offentlig ettersyn. Detaljregulering gang- og sykkelveg Rognan
S-reguleringsplan
Planbeskrivelse Høgbakkvegen. Gang- og sykkelveg
Planbestemmelser gang- og sykkelveg Rognan
ROS-analyse
Erverv 19.04.17.

 

Planbeskrivelse for Detaljreguleringsplan for reguleringsendring. Del av idrettsplassen syd, planid 20017001
Vedlegg:
Vedtak

Annonse og frist for innspill
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Reguleringsendring Idrettsplassen syd
Utleggelse til offentlig ettersyn
Prosjektbeskrivelse utgave 4.

Innspillene:
FK Saltdalskameratene

Nordland fylkeskommune
Saltdal Petanque

Link til kartsiden

 

Mindre endring reguleringsplan Bygdetuntomtene, planid 2010007
Saltdal kommune foreslår endret kotehøyde for oppfylt terreng, samt tillatelse til oppføring av bygninger i pulttak.

Frist for klage er satt 3 uker fra vedtak.

Vedlegg:
Vedtak

Endret planbestemmelse
Gjeldende planbestemmelse

 

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Vik fjellveg i medhold av
Plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Vik fjellveg, planident. 2015001
til offentlig ettersyn i 6 uker.
 

Frist for innspill er satt til 23. mars. Formålet med vegen er forlengelse av adkomstveg til privat hytteområde med tilhørende parkeringsplass.
Innspill sendes til postmottak(a)saltdal.kommune.no eller per post til Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Vedlegg:
Annonse og frist for innspill

Formannskapets vedtak
Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

Innspillene
Sametinget
Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland

 

Vedtak. Detaljreguleringsplan massedeponi Heimerneset, Planident. 2015002

Vedtak om klage

Kommunestyrevedtak

Arealplankart

Planbestemmelser

 

Vedtak. Reguleringsendring Del av sentrum vest, planident. 2015003

Melding om vedtak og klageadgang

Kommunestyrets vedtak

Plankart

Planbestemmelser

 

1. gangs offentlig ettersyn. Reguleringsendring Del av sentrum øst:

Frist for innspill/varsel

Vedtak om utleggselse formannskapssak 39/16

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

 

1. gangs offentlig ettersyn. Reguleringsendring for Del av Rognan øst

Saltdal formannskap vedtok 10.02.2016, sak 16/16 utleggelse til offentlig ettersyn reguleringsendring for Del av Rognan øst. Saltdal kommune og tiltakshaver har jfr. Plan og bygningslova § 12-15 funnet det hensiktsmessig å behandle søknad om byggetillatelse felles med forslag til reguleringsplan.

 

Situasjonsplan, tegninger og fasade er dokumenter tilhørende byggesøknaden.

Øvrige dokumenter tilhørende reguleringsendring for Del av Rognan øst.

 

Sluttbehandling. Reguleringsendring - Del av Rognan øst (Tjeldmyrveien)

Du kan laste ned følgende dokumenter her:

Kommunestyrets vedtak

Planbeskrivelse

Plankart

Vedtak om reguleringsendring Del av Rognan øst

 

Frist for innspill til plansak og byggesak er satt til 29.03.2016.

Innspill sendes til: postmottak(a)saltdal.kommune.no eller per post til: Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Det bes om at partene skiller mellom innspill/merknad til reguleringsendringen og til byggesaken.

 

Du kan laste ned følgende dokumenter her:

Formannskap  vedtak 10.02.16.

Planbeskrivelse - Reguleringsendring Del av Rognan øst

Risiko og sårbarhetsanalyse

Ervervskart

Innspill styret Sameie Gamle Folkets Hus

Del av Rognan Øst

Situasjonsplan, tegninger og fasade

 

Med vennlig hilsen

Frode Tjønn
Arealplanlegger

 

Melding om planvedtak detaljregulering for Tjernfjellranten

Du kan laste ned alle doumenter her:

Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 1

Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 2

Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 3

Formannskap 29.09.15. - vedlegg reguleringsplan hefte 4

Melding om vedtak - klageadgang

Til avisen

Vedtak i kommunestyret

Vedtatt reguleringsplan

Vedtatt planbestemmelser

 

Melding om planvedtak detaljregulering med konsekvensutredning

E6 Borkamo - Sørelva x rv 77 - Viskis

 

Du kan laste ned alle dokumenter her:

Melding om planvedtak

Kommunestyrets vedtak

Planbeskrivelse

Merknadshefte

Detaljregulering

Detaljreguleringsplan R01_A3

Detaljreguleringsplan R02_A3

Detaljreguleringsplan R03_A3

Detaljreguleringsplan R04_A3

Detaljreguleringsplan R05_A3

Detaljreguleringsplan R06_A3

Detaljreguleringsplan R07_A3

Tegningslister

Lay B001 - Lay F001

Lay B001

Lay B002

Lay C001

Lay C002

Lay C003

Lay C004

Lay C005

Lay C006

Lay C007

Lay F001

 

borkamo_soerelva_reguleringsplan.jpg

Foto: Trond Aalstad, Statens Vegvesen

 

Kontaktperson i Saltdal kommune er arealplanlegger Frode Tjønn