2017

7.11. Varsel om oppstart av Detaljreguleringsplan for Bygdetuntomta sør gnr/bnr 8/68
- Varsel om oppstart
- Gjeldende reguleringsplan
- Planområdet
- Planområdet med eiendomsgrenser

 

2.6. Melding om oppstart av interkommunal kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden og høring av planprogram.
Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har vedtatt planoppstart for interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden.
Planen skal definere bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene.

For mere informasjon gå til Bodø kommunes hjemmeside.  Link til Bodø kommune og Fauske kommune under kunngjøringer

Sentral info finner dere også nedenfor:

 

Her nedover kommer vedleggene:
- Melding om oppstart og høring planprogrammer for interkommunalt kommuneplan for sjøområder i Skjerstadfjorden
- Planprogram Skjerstadfjorden rev
- Gi innspill til planarbeidet

- Kommunestyrets vedtak

 

24.4. Varsel om planoppstart. Detaljregulering
-Parkering- og snuplass buss Tjernfjell, planidentitet 2017002: Her

2.3. Varsel om endring av planområde
- Utvidet planområde
- Eiendomsgrenser i området
- Annonse
 

17.1. Varsel om oppstart. Reguleringsendring
- Del av Idrettsplassen Syd. Gnr/bnr. 43/66, 166, 628, 154. Etablering av idrettsanlegg og adkomst: Her


17.1. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
- Gang og sykkelveg Høgbakken: Her

17.1. Varsel om oppstart av planarbeid
- Detaljreguleringsplan for Bergverk på Øvre Drageid Gnr./Bnr. 17/10 og 17/1: Her


17.1. Varsel om oppstart av planarbeid
- Detaljreguleringsplan for vegvedlikeholdsstasjon på Nerauran Gnr. 10/191-192, 9/26 og 9/1.: Her

 

2016

Varsel om oppstart. Detaljregulering av ny Dypvannskai Rognan

Annonse

 

Varsel om endring av kommuneplanens arealdel. Endring utnyttelsesgrad på regulerte eneboligtomter.

Formannskapets vedtak om varsel: Her

Høringsfrist endring av arealplan: Annonse