Varsel om oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel i Saltdal kommune og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2017.

Saltdal kommune har gjennom vedtak av kommunal planstrategi i kommunestyret 22.06.16 PS 43/16 bestemt at det skal utarbeides en ny samfunnsplan for kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til de langsiktige utfordringene, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

​Varsel av planoppstart hjemles i plan og bygningsloven § 11- 12 og § 4 – 1 - forslag til planprogram for samfunnsdelen sendes ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet foreslår og skisserer rammer for opplegg med arbeidet. Planprogrammet foreligger i 2 utgaver her: – et hoveddokument og en kortversjon.

Planprogram i papirutgave er også tilgjengelig på Servicetorget og på biblioteket. I tillegg er dette gjort kjent på kommunens Facebookside.

Høringsfristen settes til 05.01.17

Vi ønsker gjerne å få skriftlige kommentarer og innspill til planprogramforslaget.

Uttalelser merkes med «Innspill til planprogram – samfunnsdelen» - og sendes til:

Saltdal kommune
Kirkegata 23
8250 Rognan

Alternativt sendes på e – post til:

 

postmottak(a)saltdal.kommune.no

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse på e – post til

ben.stenvold(a)saltdal.kommune.no eller på telefon 75 68 20 12

thr(a)saltdal.kommune.no eller på telefon 75 68 20 25