Kontoret holder til i 2. etasje i Ro-Ma-bygget på Rognan

Tildelingskontoret har følgende ansvarsområder:

 • Følge opp kontakt mellom sykehus og kommunens pleie og omsorgstjeneste.
 • Forberedelser i forbindelse med utskrivning fra sykehus.
 • Behandling av søknader som gjelder tildeling av pleie- og omsorgstjenester som:
 • Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie, kreftsykepleie)
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp, miljøtjeneste, brukerstyrt personlig assistanse)
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Avlastning
 • Omsorgsbolig
 • Korttids- og langtidsopphold i sykehjem
 • Trygghetsalarm
 • Dagaktivitet for hjemmeboende

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester

 

Kontaktopplysninger:

Saksbehandler Runar Jenssen, tlf 75 68 22 32, e-post: runar.jenssen(a)saltdal.kommune.no

Saksbehandler Tor Helge Ramsvik, tlf 75 68 22 32, e-post: thr(a)saltdal.kommune.no