Saltdal kommune har totalt 662 482 daa tellende storviltareal. Det er fordelt på 6. planområder. Minstearealet for tildeling av elg varierer fra 3 000 daa til 6 000 daa. Kommunen har store utfordringer med påkjørsler på vei og jernbane. Det har gjennom mange år vært gjort tiltak for å redusere dette, som blant annet viltrydding langs vei og jernbane. Det felles årlig rundt 130 elg i kommunen. Kommunen har vedtatt kommunale målsettinger, og planområdene har bestandsplaner som er godkjent av kommunen.

 

Saltdal har store utmarksarealer med gode jaktområder for småviltjakt. Hovedsakelig foregår salg av jaktkort på Statskog sine arealer, det er lite organisert jakt på de private områdene. Det samme gjelder for innlandsfiske der det er rike muligheter for fiske i fjellvann i hele kommunen, men salg av fiskekort foregår hovedsakelig på Statens arealer.

Fiske i Saltdalselva er godt organisert gjennom eleveeierlaget. Der kan alle få kjøpt fiskekort. Kortsalg foregår på nett eller på Nordnes Camp & Bygdesenter AS. Lakseførende strekning på 65,5 km. Det selges både års-, ukes- og døgnkort. Prisnivået varierer fra vald til vald, men er ikke spesielt høyt. Saltdalselva er kjent for stor sjøørret. Fisketid laks 15.07. – 31.08. Sjøørret 15.07. – 14.09.

Rovviltforvaltning foregår regionalt og statelig, kommunen har en begrenset rolle. Saltdal kommune bruker mye resurser på å bistå beitenæringa i forbindelse med tap av dyr på beite. Søknader om skadefellinger, gjennomføring av skadefellinger gjennom kommunalt fellingslag.

 

Saltdal kommune har store friluftsområder og et samlet areal på 2.213 km2. Kommunen skal ivareta arealer for allmennhetens gjennom å legge til rette for friluftsliv. Myndighet og plikt, saksbehandling på saker som omhandler allemannsretten og friluftsområder.

 

Hovedoppgaver er:

  • Viltforvaltning, fiskeforvaltning. Forvaltning av motorferdsel. Lov forvaltning friluftsliv. Organisering av skadefelling. Veiledning og informasjon.

 

Aktuelt

Endrer ikke rypejakta

Jakttiden på elg utvides, jakttida på rype beholdes og det er gjort noen innskrenkninger i jakttid på sjøfugler.
Dette er noen av endringene i ny forskrift om jakt- og fangsttider, som gjelder fra 1. april 2017.
Mer informasjon finner du: Her

 

Jakttiden på elg

Jakttiden utvides fra og med 1. november til og med 30. november 2016.

Saltdal: Alle bestandsplanområder unntatt Junkerdal

elg_foto_tom_hansen.jpg

 

CWD eller skrantesjuke

CWD er påvist på 2 elger og en villrein i Norge. Det har ikke blitt påvist i Europa før. Sykdommen er 100% dødelig for smittet hjortevilt og det er startet en kartlegging i Norge om hvor mange dyr som er smittet. Foreløpig så skal 15000 dyr undersøkes. I Saltdal kommune skal alle døde hjortevilt som er død utenom jakt meldes mattilsynet. Alle hjortevilt som blir funnet døde skal meldes inn til kommunen/viltnemda.  Har lagt ved info om hvordan dette skal håndteres.

 

UTMARKSFORVALTNING

Jakt, fiske- og viltforvaltning

Temainngangene nedenfor gir oversikt over kommunens myndighet og plikt, og veiledning i hvordan konkrete oppgaver kan løses:

 

 

Friluftsliv

Temainngangene nedenfor gir oversikt over kommunens myndighet og plikt, og veiledning i hvordan konkrete oppgaver kan løses:

 

Motorferdsel

Kommunen har ansvaret for at regelverket blir fulgt.

 

Kommunen har ansvaret og myndighet for motorferdsel i utmark. Søknad om bruk av luftfartøy, saknad om bruk av motorfartøy eller båt, søknad om barmarkskjøring, søknad om kjøring på snødekt mark. Ved transport i verneområder må det søkes om dispensasjon fra vernemyndighet.

Lovgrunnlaget for motorferdsel

  • Lov av 10.juni 1977 nr.82 om motorferdsel i utmark
  • Forskrift av 15. mai 1988 for bruk av motorkjøretøy i utmark
  • Forskrift for bruk av kommuners myndighet etter lov 10. juni 1977 nr 82 motorferdsel i utmark
  • Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark
  • Rundskriv T-6/09 Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark
  • Klargjøring av motorferdsel i forbindelse med tilsyn av sau brev fra DN 2006
  • Klargjøring av motorferdsel i utmark tilknyttet sauenæringen brev fra DN 2007

Følgende motorferdsel i utmark er tillat direkte med hjemmel i lov §4:

Rednings-, oppsyns- og tilsynstjeneste §4. Offentlig post- og teletjeneste. Forsvaret. Offentlige veier og anlegg. Rutetransport. Transport til faste bosteder og i jordbruk-, skogbruks- og reindriftsnæring, med dette menes reell næringsmessig virksomhet. Virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig betydning.

Kjøring som er tillatt med hjemmel direkte i forskriftenes, §§2 og 3

§2. b. Motorferdsel er tillatt i forbindelse transport av jaktutbytte ved jakt på hjortevilt. Transport i verneområder fordrer dispensasjon fra vernemyndighet.

§2. c. Oppsyns- og tilsynstjeneste er tillatt i forbindelse med offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste.

§2. d. Fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.

§2. e. Veger og større anlegg.

Kjøring på vinterføre §3.

Turistanlegg §3 c. Nødvendig transport for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilvei.

§ 3. d. Materialtransport på vinterføre der kommunen har gitt tillatelse til bygging etter plan og bygningsloven.

§ 3. e. Preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.

§ 3. f. Vitenskapelige undersøkelser.

§ 3. g. Vegtransport på vinterføre fra egen eiendom til fast bopel, det vil si grunneiere.

Kjøring som er tillatt etter søknad, forskriftens §§5, 6 og 7.

§ 5. a Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring. Søknad til kommunen som vurderer og kan gi slik tillatelse.

§ 5. b Funksjonshemmede, søknad til kommunen. Krav om legeerklæring.

§ 5. c. Transport til private hytter, søknad til kommunen.

§ 5. c. Transport av ved

§ 6. Tillatelse ved særlig behov. Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser særlige behov. Formannskapet gjør vedtak i slike saker.

Rundskriv t-6/09

§ 3. i. Akuttiltak, kommunen kan benytte motorkjøretøy i situasjoner som oppstår når hjortevilt trekker ned til vei og jernbane.

§ 5. f. Adgang til gruppeturer etter særskilt tillatelse, åpner for at helse – og omsorgsorganisasjoner eller ideelle organisasjoner kan søke om å få benytte snøskutertransport ved gruppeturer til bestem mål for beboere.

§ 5. a. Motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring. Krav om at virksomheten skal være registrert i enhetsregisteret.