Saltdal formannskap vedtok i møte 15.09.2020, sak 126/20 utleggelse til offentlig ettersyn  6 uker detaljreguleringsplan for Saltnes vestre del. Frist for innspilll til saken er satt til 14. november 2020. Innspill rettes til postmottak@saltdal.kommune.no eller Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan. 

vV zqG 9TzwwAPD 6dOnx 18xjNxq  3Pnlum 39t 3UvXVn 7eY 8rjz 3dLpKRq 1drGqfenquMsn 7va 76 L 3k 7HB 2wKVNb 7bPWwlsJbCVwEEksAWXg 0hv 23crga 0EJiUAXH 4Hyn 9APK 16eK 8AAAAASUVORK 5CYII=

Området som nå søkes endret ble regulert til boligformål med utnyttelsesgrad på 20% BYA og krav til saltak eller valmet tak med takvinkel mellom 20 og 40 grader. Videre var det begrensning av gesims for 2 etasjes bygg til 6,4 m. Området søkes nå fortettet med 5 tomannsboliger der 3 er i 2 etasjer og 2 er i 1 etasje + sokkel.  For kart  klikk på følgende lenke: https://kommunekart.com/?urlid=0475e9c3-ec75-4aea-9698-7f069765ba65. Øvrige vedlegg til saken finenr du nedenfor her. 

19190_Planbeskrivelse rev. 2.9.2020.pdf

RP12-Plankart-20200923-A3-1_500.pdf

Bilag 02 - Bestemmelser - 20200507.pdf

Bilag 04 - Illustrasjonshefte 2020-03-19.pdf

Bilag 05 - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).pdf

Bilag 06 - C-rap-001 Saltnes st¢yutredning.pdf

Bilag 07 - Grunnunders¢kelser fra kommunen-.pdf

Bilag 08 - 001-Situasjonsplan-20200506-A3-1_500.pdf

Bilag 09 - 002-Snittplan-20200401-A3-1_500.pdfBilag 10 - 003-Snitt-A-B-20200401-A3-1_250.pdf

Bilag 11 - 004-Snitt-C-D-20200401-A3-1_250.pdf

Bilag 12 - 005-Snitt-E-F-20200401-A3-1_250.pdf

Bilag 13 - 006-Snitt-G-H-20200401-A3-1_250.pdf

Bilag 14 - 007-Snitt-I-J-20200401-A3-1_250.pdf

Bilag 15 - 008-Snitt-K-20200401-A3-1_250.pdf

Bilag 16 - 010-1-Delingsplan-20200401-A3-1_500.pdf

Bilag 17 - 009-1-Stikningsplan Bygg-20200401-A3-1_500.pdf

Bilag 18 - 20200217- Lasse Teigen pva naboer.pdf

Bilag 19 - 20200320- Nordland fylkeskommune.pdf

Bilag 20 - 20200403 - Fylkesmannen i Nordland.pdf

Bilag 21 - Kart kabler Nordlandsnett AS 2020-04-28.PNG