Jordbrukskontorets hovedoppgaver

Forvaltning av jord- og konsesjonssaker (fradelingsaker, konsesjonssaker, omdisponering av jord, bo- og driveplikt etc.)
Tilskuddsforvaltning (Produksjonstillegg i jordbruket, velferdsordninger, avlingsskadeerstatninger, SMIL-tilskudd, grøftetilskudd, investering og bedriftsutvikling m.m.)

Info om Saltdal som jordbrukskommune

Saltdal kommune er en middels stor jordbrukskommune med et aktivit landbruksmiljø. Kommunen har 635 landbrukseiendommer, et jordbruksareal i drift på ca. 10.000 dekar og 49 jordbruksbedrifter. Jordbruksbedriftene har svært stor variasjon i produktomfang med alt fra hobbypreget produksjon til bedrifter med millionomsetning.

Som ellers i landet har jordbruket i Saltdal hatt en kraftig nedgang i antall bruk de siste årene, spesielt innenfor melkeproduksjon der det bare er fire bruk igjen. Saueholdet dominerer med 2/3 av jordbruksbedriftene, og kommunen har et fortrinn for sauehold i form av store utmarks- og beiteressurser. De siste årene har også antall ammekubesetninger økt, og vi har bedrifter som driver med gris, lama, potet og rene grovfôrprodusenter.

I tillegg har to reinbeitedistrikter, Saltfjellet og Balvatn, med til sammen åtte aktive enheter som har tilhold i kommunen. Reindrifta er en viktig del av landbruket i Saltdal, og utnytter beiteressursene i utmarka bedre enn noen andre av våre beitedyr.

Jordbruket er en stor verdiskaper i form av fellesgoder som hele lokalsamfunnet kan dra nytte av, blant annet gjennom produksjon av sikker mat, åpne kulturlandskap, levende bygder og som tradisjonsbærer.

Tiltaksstrategier

Kurs

Nordland Bondelag skal arrangere sitt årlige kurs for unge bønder 5.-7.4.2019 på Scandic hotell i Bodø.
Invitasjon til kurs for unge bønder 2019_.pdf

Program Unge Bønder 2019.pdf

Påmeldingsskjema Unge Bønder kurs_.pdf