Trafikksikkerhetsplan

Støtte til holdningsskapende tiltak innen trafikksikkerhet

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2019 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm.

Et tradisjonelt tiltak på våren er sykkelopplæring. Vi anbefaler å gå inn på www.nfk.no/nftu  for nærmere informasjon om trafikksikkerhetsmidlene.

Forslag til gode tiltak:

- Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke)

• Sykkelverksted

• Sykkeltur eller -løp for skole eller for familier i kommunen

• Synlig syklist –aksjon

• Konkurranse om beste sykkelskole i kommune

- Refleksopplæring:

• Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks

• Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?

- Sikring av barn i bil

• Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)

- Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)

- Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole

- Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi

- Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;  Firmapost-nord(a)vegvesen.no

Eller til

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

Søknadsfrist 10. mars 2019.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo(a)vegvesen.no

Takk for at DU er oppmerksom i trafikken!

Takk for at DU er oppmerksom i trafikken!

Ulike former for uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I så mye som tre av ti dødsulykker har uoppmerksomhet vært medvirkende faktor. Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke. Derfor er kampanjen om uoppmerksomhet så viktig, og kan bidra til en bevissthet distraksjoner når man kjører.

Det er mange former for uoppmerksomhet i trafikken, og flere av de kan også opptre samtidig. Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig.

Blikket bort fra veien gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. På få sekunder rekker du å kjøre en strekning tilsvarende en fotballbane, i «blinde».

Takk de som bor i deres kommune for at de er oppmerksomme når de kjører!

Les mer om kampanjen, og se filmene: Her