Formålet med planen

Formålet med planen er at den skal gi retning for helse, omsorg og sosialtjenestens arbeid og prioriteringer.

Planen skal videreføre og videreutvikle kvalitet i tjenestene og bidra til en bærekraftig utvikling av tjenestene.
Det er behov for et større fokus på folkehelseperspektivet, fornyelse og innovasjon, den nye hjemmetjenesten, samspill med pasient og brukere og tettere samarbeid med frivillighet.

Om planprogrammet

Et planprogram er beskrivelse av planprosess og hva som skal være hovedtema i planen, planprogrammet skal ikke forveksles med selve planen

Saltdal kommunestyre har i møte den 03.10.17 vedtatt å legge ut forslag til planprogram for helse-, omsorg- og sosialplan 2018 – 2028 til offentlig ettersyn. Varsel om planoppstart er hjemlet i plan og bygningsloven §11-12 og §4-1

Vedlegg
Planprogram PDF document ODT document - politisk sak
Planprogram for helse, omsorg og sosialplan 2018-2028 PDF document ODT document

Høringsfrist

Høringsfrist 11. november 2017
Har du merknad til planprogrammet så hører vi gjerne i fra deg. Uttalelser merkes «innspill til planprogram – helse, omsorg og sosialplan» og sendes til:
postmottak(a)saltdal.kommune.no

eller

Saltdal kommune

Kirkegata 23

8250 Rognan

Har du spørsmål om planarbeidet ta kontakt med Kommunalleder for helse- og omsorg Stein Ole Rørvik. stein.ole.rorvik(a)saltdal.kommune.no