Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19, Saltdal kommune. Informasjon og retningslinjer for søknader

Med bakgrunn i regjeringens krisepakke fase tre, har Saltdal kommune fått tildelt kr 1.521.432, som et ekstraordinært kommunalt næringsfond.
Tildelingen skal gjøre det mulig for kommunen å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, det kan gis støtte til ulike bedriftsrettede tiltak samt unntaksvis prosjekt og satsinger som kommunen velger å gjennomføre i egen regi

Tildeling skjer med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet
I tillegg gjelder Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg

 

Hvem kan søke om støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Det kan ikke gis støtte til løpende driftskostnader.

 

Vurdering av søknader
I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

 

Tilskudd
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.

 

Rapportering og utbetaling av tilskudd
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Ved særskilte tilfeller kan det avtales å få delutbetaling etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet, hvis det ikke er søkt om endring av planen, og tilskuddsmottaker har fått en skriftlig bekreftelse på dette.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.

 

Søknader
Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen. I søknadsportalen velger du støtteordning - Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Saltdal kommune.

Dersom du ønsker veiledning for registrering og bruk av regionalforvaltningsportalen, kan du ta kontakt med Saltdal Utvikling KF.

 

Behandling
Søknadsportalen er åpen fra og med 25. september med søknadsfrist 2. november. Eventuelle restmidler som ikke blir fordelt i ordinær søknadsrunde med frist 2. november 2020, vil en kunne søke på fortløpende etter dette.

Vi gjør oppmerksom på at søknadene behandles politisk, og som utgangspunkt vil være offentlige. Saltdal formannskap er delegert myndighet til å fatte vedtak om tildeling av tilskudd, og likeledes videre forvaltning av ordningen i Saltdal kommune.

For utfyllende informasjon se Saltdal kommunes hjemmeside

Har du spørsmål, kontakt Saltdal Utvikling KF v/ Elin Kvamme tlf 477 03705 og Brit-Elin Paulsen tlf 412 39812, eller Saltdal kommune v/Ivar Skogset, tlf 976 58298