Referat fra møte nr.2 om folkehelseutfordringer 2017

Arbeidsgruppen for folkehelseutfordringer:

Møtet var på Rådhuset onsdag 10.5 kl. 1400-1500.

Tilstede: Solveig, Annie, Marit, Jan Ingvar og Elisabeth.

Utdelt på møtet: referat fra folkemøte.

Saker:

 1. Gjennomgang av møter siden sist:
 • Folkemøte- referatet fra alle innspillene sendes til hjemmeside og relevante samarbeidspartnere. Oppfølging av ideene er viktig, prioritering og hvem kan ha ansvar for hva. Folkemøtet ansees som positivt og med engasjement fra 35 unge og eldre.
 •  
 • Møte med Ungdomsrådet og Rognan Ungdomsskole angående Skansenøyra og prosjektarbeidet- her planlegges det intervju av familier i nærområdet, kaffe til eldre og aktivitet i folkehelseuka som ønskes flyttet til Rognandagene i august.
 •  
 • Møte med flyktningkontoret og flyktninghelsesøster- planlegging av Bra Mat kurs med medvirkning fra flyktninger ang. deres folkehelseutfordringer til høsten.

  Ansvarlig er Frisklivssentralen og flyktningehelsesøster. Integrering er viktig og å motvirke mobbing.

 • Møte med eldrerådet- de ønsker flere tiltak som kaffemøte på Skansenøyra, lettere legetimer, mer avlastningsplasser, samarbeid med Ungdomsrådet og eldrehelsesøster.

 • Ung data undersøkelse, fagdag 6. juni- disse funnene vil ha betydning for folkehelseutfordringene. Unge ønsker tilstedeværelse fra voksne.
 1. Oppvekstplanen begynner å bli gammel- etterlyse oppdatering når ny kommunalleder er ansatt.
 2.  
 3. Rusplanen oppdateres- her planlegges medvirkning fra brukere av innsatstjenesten. Her kan vi få inn svar på hva de ønsker er viktig å gjøre forebyggende for å skape god folkehelse.
 4.  
 5. Diskusjon om hva som kan lage et godt oppvekstmiljø, hvordan vi skaper robuste barn og hjelper foreldrene. Foreldrerollen- Hva trenger foreldrene for å være aktive med barna? Her kan det gjøres et samarbeid mellom RKK, RIBO, barnevern og barnehager/skoler om psykisk helse til barn og unge- foredrag/dialog til høsten. Viktig med kartlegging og analysering, fange opp sosiale ulikheter og de som faller utenfor. Fokus på hva som er forebygging, gode samleplasser, oppgavene til enhetene i kommunen. Helsestasjonen har vært på en oppvekstkonferanse, og TIF har gitt innspill til folkehelseutfordringene.
 6. Det har vært bedt om innspill via hjemmesiden: Ingen innspill er mottatt. Det tyder på at dette ikke er veien å gå for å få ideer og medvirkning fra befolkningen.
 7.  
 8. Neste møte er 15.6 kl. 14- her må det planlegges evt. innleide forelesere til folkehelseuka hvis det er enighet om at det skal gjøres. Idemyldringsfasen må nå resultere i en videre fase for å få fremdrift.

 

 

Takk for møtet.

 

Hilsen Solveig Annie Strøm

Folkehelsekoordinator