• Det viktigste du kan gjøre for å være klar for koronavaksinasjon, er å logge deg inn på Helsenorge.no og gi «Samtykke til full tilgang»!

 

Det er kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin som sier dette. Saltdal kommune planlegger nå hvordan koronavaksinasjon av innbyggerne skal gjennomføres fra januar 2021.

 • Alle som er i risikogrupper vil få innkalling til koronavaksinasjon. Vi sender innkalling og setter opp timeavtaler gjennom Helsenorge.no  Men for at den enkelte person skal kunne motta innkalling, er det en forutsetning av man på forhånd har logget seg inn og gitt Samtykke til full tilgang! Klikk på linken for å få forklaring på hvordan dette gjøres.

 

Vi er klar over at mange ikke kan eller vil logge seg inn på Helsenorge.no selv. Disse kan gi Fullmakt til en annen person om å håndtere meldinger via Helsenorge.no Les om det her:  https://www.helsenorge.no/fullmakt/om/slik-representerer-du-andre-paa-helsenorge-no/ , eller spør om hjelp fra Koronatelefonen, tlf. 905 79 993 / corona@saltdal.kommune.no

 

 

Spørsmål og svar om koronavaksinasjon i Saltdal

 

Når kommer koronavaksine?

De første vaksinedosene forventes å komme i januar 2021. Det vil sannsynligvis være begrenset med vaksinedoser i starten, så det vil kunne ta tid før vi kan gi alle i målgruppene tilbud om vaksine. Først gis vaksinen til beboere på sykehjem og i omsorgsboliger, seinere følger risikogrupper og helsepersonell. Til slutt får den øvrige befolkningen vaksinen.

 

Gir vaksinen beskyttelse mot koronainfeksjon?

Ja, når vaksinen er godkjent vet vi at den har tilstrekkelig god effekt mot koronainfeksjon. Men vi vet ikke hvor lenge beskyttelsen varer.

 

Er vaksinen trygg?

De fleste bivirkninger er milde og forbigående. Det er alltid et mål at vaksiner skal gi best mulig beskyttelse mot sykdom med minst mulig bivirkninger. Det er omfattende systemer for melding og overvåking av eventuelle bivirkninger.

 

Hvem skal få vaksine?

Det er alltid frivillig å ta vaksine.

I første rekke blir risikogrupper for alvorlig koronasykdom prioritert. Risikogrupper omfatter: 

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
 • Eldre over 85 år 
 • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
 • personer i alderen 18–64 år som har en eller flere av sykdommer som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus.    
 • I neste omgang prioriteres helsepersonell med pasientkontakt.

 

I Saltdal omfatter dette ca. 1.500 personer. Når disse gruppene er vaksinert, blir det aktuelt å vaksinere den øvrige befolkningen. Det har vi ikke fått konkret informasjon om fra de sentrale helsemyndighetene.

 

Hvordan får jeg beskjed om når jeg kan vaksineres mot korona?

Vi vet ennå ikke når vi får vaksiner, og vi kan ennå ikke sette opp timeavtaler for koronavaksinasjon nå.

Når vi har fått vaksinetidspunkt, vil vi sende innkalling til alle personer i risikogrupper via Helsenorge.no

Vi vil også benyttet telefon og andre kanaler for innkalling av personer som ikke kan nås via Helsenorge.no

Det vil også være en mulighet for å bestille time gjennom Koronatelefonen, tlf. 905 79 993 / corona@saltdal.kommune.no

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger vil få tilbud om koronavaksinasjon gjennom institusjonen/boligen.

 

Hvorfor bør jeg logge meg inn på Helsenorge.no ?

Det vil gjøre det enklere for deg å få timeavtale for koronavaksinasjon.

 

Saltdal kommune vil benytte en rekke kanaler for å innkalle og informere personer i risikogruppene til koronavaksinasjon.

 

Alle innbyggere i risikogrupper, som ikke er beboer på sykehjem eller i omsorgsbolig, vil få innkalling via Helsenorge.no

 

NB! Alle innbyggerne bes logge inn på Helsenorge.no og gi Samtykke til full tilgang for å kunne motta beskjed om timeavtale for koronavaksinasjon.

 

Man kan gi Fullmakt til andre personer om å håndtere meldinger via Helsenorge.no Les om det her, https://www.helsenorge.no/fullmakt/om/slik-representerer-du-andre-paa-helsenorge-no/ , eller spør om hjelp fra Koronatelefonen, tlf. 905 79 993 / corona@saltdal.kommune.no.

 

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg er usikker eller har spørsmål om vaksineringen?

Koronatelefonen, tlf. 905 79 993 eller corona@saltdal.kommune.no

 

Hvem er i risikogrupper for alvorlig koronainfeksjon?

Følgende personer har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og anbefales derfor koronavaksine:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Alle fra fylte 65 år
 • Personer 18-64 år med en eller flere av følgende sykdommer/tilstander:
 • Organtransplantasjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme (KMI/kroppsmasseindeks  ≥ 35 kg/m2
 • Hematologisk kreftsykdom (blodkreftsykdom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Immunsvikt
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag 
 • Demens 

 

Jeg tror jeg er i risikogruppe for å få koronainfeksjon. Skal jeg si fra til fastlegen min?

Fastlegen ved Saltdal helsesenter vil gjennom sin elektroniske datajournal kunne plukke ut personer som er i risikogrupper. Du kan gjerne gi beskjed til fastlegen din dersom du mener du er i risikogruppe. Gjør dette i såfall elektronisk via Helsenorge.no > Sende en melding (Gjelder ikke pasienter som står på Liste uten fast lege)

 

Jeg har fastlege ved Saltdal helsesenter, men min liste heter «Liste uten fast lege». Når jeg forsøker å logge meg inn via Helsenorge.no, får jeg beskjed om at jeg ikke kan sende melding til «fastlegen» min. Hva gjør jeg?

Du kan bytte fastlege  til en av de to legene som har ledig plass på sin liste.

 

Hvor mange vaksinedoser skal jeg ha?

Noen av koronavaksinene skal settes to ganger med tre ukers mellomrom.

Når du får timeavtale for vaksinedose nr. 1, vil du derfor samtidig få timeavtale for vaksinedose nr. 2.

 

Kan det være viktige grunner til at jeg ikke skal bli vaksinert?

Koronavaksinasjon skal ikke gis til personer som har

 • Hatt alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

 

Jeg bruker antikoagulerende («blodfortynnende») legemidler. Må jeg ta noen forhåndsregler?

Bruker du noen av disse legemidlene:

 • Pradaxa (dabigatran)
 • Xarelto (rivaroksaban)
 • Eliquis (apiksaban)

Da skal du ikke ta morgendosen før etter at du har fått vaksinedosen.

 

Dersom du bruker legemidlet Marevan¸ skal du måle INR-verdien seinest etpar dager før koronavaksinasjonen. INR-verdien skal ikke være > 2,0.

 

Snakk med fastlegen din om dette.

 

Referanser og mer informasjon:

Folkehelseinstituttet > Koronavaksine

Disse rådene gis til pasienter som benytter antikoagulerende legemidler:

 

 

14.12.2020

 

Kjell Gunnar Skodvin

kommuneoverlege