Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om korona eller trenger du å testes.

Send oss e-post: corona@saltdal.kommune.no eller ring oss på:

Koronatelefon 1:  905 79 993 ( mandager kun mellom 10.00 - 11.30) andre hverdager mellom 09.00 - 11.30 og 13.15 - 15.00
Koronatelefon 2: 908 02 531, hverdager mellom  09.00 -11.30 og 13.15 - 15.00

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring: Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte i Saltdal kommune

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Saltdal kommune ut på høring. Høringsfrist er 31. juli.

Høringsinnspill sendes til: postmottak@saltdal.kommune.no   

 

 

 

Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte i Saltdal kommune

§1 Formål (erstatter §2)

 

Formålet med forskriften er å gi regler som sikrer at kommunens folkevalgtefolkevalgte får godtgjørelse for sitt arbeid som tillitsvalgt, samt at de får dekket nødvendige utgifter, tapt inntekt mv. I forbindelse med utførelsen av vervet.

 

§ 2 Virkeområde (erstatter § 3)

 

Alle folkevalgte som har tillitsverv i Saltdal kommune har krav på godtgjøring i henhold til bestemmelsene i denne forskrift.

 

§ 3 Hvem reglementet gjelder for (erstatter §1)

 

Reglementet gjelder for kommunestyret og medlemmer av andre folkevalgte råd og utvalg som er oppnevnt av kommunestyret, formannskapet, helse og omsorgsutvalg, oppvekst, kultur og miljøutvalg og kontrollutvalg og som ikke får godtgjørelse av andre instanser i henhold til lover og regler. Reglementet gjelder også for ansattes representanter i administrasjonsutvalg.

 

Kommunale folkevalgte som av kommunestyret blir valgt til å representere kommunen i interkommunale råd og utvalg gis møtegodtgjøring etter gjeldende sats.

 

§ 4 Godtgjøring til ordfører (erstatter § 5 og § 11)

 

Ordfører får godtgjørelse for arbeidsinnsats tilsvarende 100%. Godtgjøringen inkluderer all møtegodtgjøring i alle folkevalgte organer. Godtgjørelsen tilsvarer 85% av stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjøringen genererer ikke feriepenger og utbetales med 1/12 hver måned.

 1. Ordfører meldes inn i pensjonsordning for folkevalgte (KLP).
 2. Ved fratredelse etter endt valgperiode skal ordfører utbetales ettergodtgjørelse i 3 måneder forutsatt at ordfører ikke går over i annen virksomhet/lønnet arbeid.
 3. Ordfører skal ha like vilkår ved sykdom som kommunens ansatte. Det samme gjelder ytelser

v/dødsfall/gruppelivsforsikring, jfr HTA kap. 1, § 10 – Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring.

 1. Ordfører har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatt i kommunen.
 2. Ordfører kan innvilges permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns eller barnepassers sykdom skal kommunen sørge for at ordfører får rett til å beholde godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatt i kommunen.
 3. Ordfører har fri mobil.

§ 5 Godtgjøring til varaordfører (erstatter §5 3. Ledd)

 

 

 1. Varaordfører får godtgjøring tilsvarer 10% av ordførers godtgjøring. Godtgjøringen utbetales to ganger i året. Godtgjøringen inkluderer all møtegodtgjøring i kommunale utvalg/nemder/styrer og råd, samt fast årlig godtgjøring til formannskapet.

 

 1. Dersom varaordfører trer inn i ordførerens sted i full stilling, ut over 5 uker ferie eller 2 uker sykefravær, gis godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle tidsrom.

 

§ 6 Godtgjøring (erstatter § 5 5.ledd)

 

Tabell A: Fast årlig godtgjøring i kroner

Folkevalgt - tillitsverv

Fast årlig godtgjøring i kr

Leder formannskap

Ordfører jf § 5

Nestleder formannskap/varaordfører

Varaordfører jf § 6

Medlemmer formannskapet

9000

Leder oppvekst, kultur og miljøutvalg

7000

Medlemmer oppvekst, kultur og miljøutvalg (eksklusiv leder)

5000

Leder helse og omsorgsutvalg

7000

Medlemmer helse og omsorgsutvalg (eksklusiv leder)

5000

Leder kontrollutvalget

5000

 

a. Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter utvalget har i løpet av kallenderåret, reduseres den faste godtgjøringen med 50%

 

b. Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgets møter, har vedkommende rett til 50% av den faste godtgjøringen. Et varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene, har rett til full fast godtgjøring.

 

Fast årlig godtgjøring utbetales i desember.

 

§ 7 Møtegodtgjøring (erstatter § 5 6.ledd)

 

Møtegodtgjøring skal dekke nødvendig forarbeid og utgifter til telefon mv, slik at vedkommende kan skaffe seg nødvendig informasjon og orientering for å fylle sin plass i utvalget. Møtegodtgjøring utbetales bare når oppnevning er foretatt av kommunestyret og formannskap og det ikke ytes godtgjøring fra andre enn kommunen.

 

Møtegodtgjøring utbetales uansett møtets varighet. Dersom medlemmet samme dag deltar i flere møter i ulike utvalg, har vedkommende rett til like mange møtegodtgjørelser som møter. Det gis ikke møtegodtjørelse for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene.

 

Klagenemd og valgstyre (formannskapets medlemmer) skal ha møtegodtgjøring. Unntaket er hvis nemd/styre er satt direkte i for- eller etterkant av et møte i formannskapet.

 

2

 

 

Tabell B: Møtegodtgjøring pr møte etter gjeldende satser

 

Folkevalgt - tillitsverv

Møtegodtgjørelse pr møte etter gjeldende satser

Medlemmer kommunestyret

325

Medlemmer formannskap

325

Medlemmer utvalgene

325

Medlemmer råd

175

Leder faste råd

325

Ansattes representanter i administrasjonsutvalg

325

 

a. Det utbetales møtegodtgjøring ved fjernmøter.

 1. Møtegodtgjørelser utbetales i august og februar, alternativt møtegodtgjørelser utbetales månedlig i forhold til kommunens lønnsutbetaling.
 2. Dersom en annen enn den faste leder har ledet møte, utbetales møtegodtgjøringen til denne.
 3. I tillegg til godtjøring som leder i helse og omsorgsutvalg og utvalg for oppvekst, kultur og miljøutvalg betales møtegostgjøring.
 4. Leder i faste råd får som fast årlig godtgjøring dobbel møtegodtgjøring pr. Møte.

 

§ 8 Tapt arbeidsfortjeneste (erstatter § 6)

 

Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av et kommunalt tillitsverv.

 

Erstatning for tap av inntekt gjelder ikke bare lønnsinntekt i ordinære ansettelsesforhold.

 

Folkevalgte som blir påført utgifter som følge av tillitsvervet, som utgifter til barnepass, stedfortreder, stell av syke og eldre og liknende, har krav på å få dekket de faktiske utgiftene. Kravet skal sannsynliggjøres og dokumenteres når dette er mulig.

 

Folkevalgte som er frikjøpt etter kommuneloven § 8-5, kan ikke samtidig få dekning for tap av inntekt, utover den godtgjøringen de folkevalgte får ved frikjøp.

 

Der vedkommende har mulighet til å tiltre jobben i løpet av møtedagen, skal det kun refunderes lønn for det faktiske tidsrommet som møtet varer. Avslutningstidspunkt protokollføres.

 

Oppgjør for legitimert tapt arbeidsfortjeneste inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonsandel skal, dersom arbeidsgiver finner det formålstjenlig, foregå mellom arbeidsgiver og kommunen. Dersom dette ikke er ønskelig eller mulig, skal oppgjøret foregå mellom tillitsvalgte og kommunen etter attestert tap av arbeidsfortjeneste fra den enkeltes arbeidsgiver. Oppgjør mellom tillitsvalgt og kommunen skal skje første lønnsutbetalingsdato etter at attestert regning er innlevert.

 

3

 

 

§ 9 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste (erstatter § 6)

 

Det er en forutsetning for utbetaling at den folkevalgte må forlate andre gjøremål og at tap kan sannsynliggjøres. Kravet skal dokumenteres med skriftlig begrunnelse.

 

Tabell C Satser for dekning av ulegitimert utgift:

Selvstendig næringsdrivende, ulegitimert

Kr 1.500,- pr. dag

Folkevalgte uten lønnsinntekt, ulegitimert

Kr 1.000,- pr. dag

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg, samt Stortings- og sametingvalg. (nytt)

 

Tabell D Fast godtgjøring ved Kommunestyre- og fylkestingsvalg, samt Stortings- og samtingvalg.

For kretser med åpne stemmelokaler 2 dager

Stemmestyrets leder godtgjøres med kr 4000 Stemmestyrets medlemmer godtgjøres med kr 3000

For kretser med åpne stemmelokaler 1 dager

Stemmestyrets leder godtgjøres med kr 3000 Stemmestyrets medlemmer godtgjøres med kr 2000

 

Fast godtgjøring utbetales uten krav fra stemmestyrerne.

 

§ 10 Andre utgifter (erstatter § 7 og §9)

 

Ved utførelse av verv som folkevalgt, dekkes utgifter til skyss, kost- og overnatting i henhold til det kommunale reiseregulativet. Egen bil kan benyttes i forbindelse med utøvelse av tillitsvervet når dette er mest hensiktsmessig reisemåte.

 

For kommunale ombudsmenn som har midlertidig bosted utenfor kommunens grenser (f.eks.studenter), tilstås dekning av reise på billigste måte eller etter avtale med ordfører.

 

§ 11 Tvils- og fortolkningssprøsmål (nytt)

 

Tvils- og fortolkningsspørsmål om folkevalgtes arbeidsvilkår og forståelsen av bestemmelsene i denne forskriften behandles av formannskapet.

 

Kommunestyret er klageinstans.

 

§ 12 Ikrafttredelse (nytt)

 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtide

 

4

 

Skjema