Navnesak 2014/2994-2. Høring på tilrådning av en del samiske stedsnavn i Saltdal.  

I hht. lov om stadnamn kunngjøres høring på navnesak 2014/2994-2 vedrørende tilrådning av en del samiske stedsnavn i Saltdal kommune, totalt 27 navn. Hvilke navn dette gjelder går fram av vedlegg. Navnesaken er reist av Navnekonsulenttjenesten for lulesamiske stedsnavn. Tilrådningen fra navnekonsulenttjenesten er vedlagt.

I lov om stadnamn står det i § 8 beskrevet nærmere om kunngjøring og høyring (sitat):

Når ei namnesak er teken opp med vedtaksorganet, skal saka gjerast kjend for dei som har rett til å uttale seg. Kommunane har ansvar for å kunngjere at det er reist namnesak.
I saker om skrivemåten av nedervde bruksnamn, der eigaren har rett til å fastsetje skrivemåten, jf. § 5 tredje ledd, kan skrivemåten vedtakast utan høyring.

Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn, når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.

Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv. Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

 

For øvrig innhold i stedsnavnloven vises til følgende link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11

 

I dette tilfelle er det Navnekonsulenttjenesten for lulesamiske stedsnavn som har meldt inn navnesaken. Saltdal kommune skal offentliggjøre denne og innhente eventuelle uttalelser fra andre og i tillegg evt. gi en egen vurdering av forslag til navn.

Saltdal kommune ber med utgangspunkt i dette om uttalelser til navnekonsulentens tilrådning på en del ulike samiske stedsnavn i Saltdal. Uttalelse/forslag sendes skriftlig til Saltdal kommune, Plan og utvikling, Kirkegata 23, 8250 Rognan eller digitalt til postmottak@saltdal.kommune.no innen 01.09.20. Sakens dokumenter går fram av vedlegg: