Oppstart av navnesak 2019/226, Girnno, Saltdal kommune.  

I hht. lov om stadnamn kunngjøres oppstart av navnesak 2019/226 Girnno. Navnesaken er reist av Kartverket for å få avklart skrivemåten av fjellnavnet Girnno og navn avleda av fjellnavnet (vatn, bekk og tunnel). Foreløpig forslag fra navnekonsulentene til navn på fjellet er Girnno.

I lov om stadnamn står det i § 8 beskrevet nærmere om kunngjøring og høyring (sitat):

Når ei namnesak er teken opp med vedtaksorganet, skal saka gjerast kjend for dei som har rett til å uttale seg. Kommunane har ansvar for å kunngjere at det er reist namnesak.
I saker om skrivemåten av nedervde bruksnamn, der eigaren har rett til å fastsetje skrivemåten, jf. § 5 tredje ledd, kan skrivemåten vedtakast utan høyring.

Eigaren eller festaren har rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn. Eigaren eller festaren har òg rett til å uttale seg i saker som gjeld gardsnamn, når skrivemåten av gardsnamnet skal vere retningsgivande for skrivemåten av bruksnamnet.

Kommunane har rett til å uttale seg når vedtaket skal gjerast av andre organ enn kommunen sjølv. Fylkeskommunane har rett til å uttale seg i saker som gjeld område som femner om meir enn ein kommune. Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til.

 

For øvrig innhold i stedsnavnloven vises til følgende link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11

 

I dette tilfelle er det Kartverket som har reist navnesaken. Saltdal kommune skal offentliggjøre denne og innhente eventuelle uttalelser fra andre og i tillegg evt. gi en egen vurdering av forslag til navn.

Saltdal kommune ber med utgangspunkt i dette om uttalelser til navnesak 2019/226 Girnno i Saltdal. Uttalelse/forslag sendes skriftlig til Saltdal kommune, Plan og utvikling, Kirkegata 23, 8250 Rognan eller digitalt til postmottak@saltdal.kommune.no innen 01.09.20. Sakens dokumenter går fram av vedlegg: