Saltdal kommunestyre vedtok i sak 97/18, 12.12.2018 å legge ut til offentlig ettersyn og sende på høring det framlagte forslaget til kommunedelplan for Skjerstadfjorden, jf. plan- og bygningslovens § 11-14. Planen høres i tillegg på om det er mulig, i løpet av en gitt periode, å gå over til 0-utslipp for å hindre partikulære utslipp.

Bakgrunn 
Iht. plan- og bygningsloven kapittel 9 har kommunene Fauske, Bodø og Saltdal utarbeidet forslag til felles kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Kommunedelplanen fastsetter rammer for bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene. 

Hensikten med planarbeidet har vært å etablere en felles arealplan for fjordsystemet og en felles forvaltning av fjorden. Planforslaget omfatter kun sjøområdene og øyer i fjorden, en har ikke funnet ressurser til også å ta med kartlegging av den funksjonelle strandsonen og byggegrense mot sjø. 

Planforslaget og de vurderinger som er tatt, konkluderer med at planen vil være et godt styringsverktøy for den videre utviklingen i fjordsystemet, basert på forutsetningen om bærekraftig forvaltning. 

Planforslaget 
Planforslaget er utarbeidet i en felles planprosess og består av tre separate kommunedelplaner, et felles sett med bestemmelser, planbeskrivelse, temakart, konsekvensutredning og ROS- analyse.  Dokumenter vedrørende planen kan sees på https://bodo.kommune.no/arealplaner/category2751.html

Kommunens plankart er lagt ved her på hjemmesiden, samt kommunestyrets vedtak.

Høringsperioden 
Alle uttalelser/merknader merkes med kommunedelplan for Skjerstadfjorden og sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er 15.02.19.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at en i høringsperioden ønsker tilbakemelding på siste avsnitt i Kommunestyrets vedtak. 

Kontaktinformasjon 
Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til; Bodø kommune ved; Kjetil Christensen. E-post: kjetil.christensen@bodo.kommune.no eller David Losvik, e-post; david.losvik@bodo.kommune.no 
Fauske kommune ved Renee Normann, e-post; renee.normann@fauske.kommune.no. Saltdal kommune ved Frode Tjønn, e-post; frode.tjoenn@saltdal.kommune.no 

Informasjonsmøter 
Det vil bli avholdt informasjonsmøter om planen, tidspunkt og sted vil bli annonsert i avisen og på kommunenes hjemmesider i forkant av informasjonsmøtene.

Vedtak. Kommunestyrets behandling_ offentlig ettersyn.pdf

KDP_Skjerstadfjorden_Saltdal.pdf

Planbeskrivelse interkommunal plan Skjerstadfjorden, rev.05.11.18.pdf

Fellesbestemmelser_ 26 10 18.pdf

KDP_Skjerstadfjorden_Oversiktskart.pdf

Konsekvensutredning for KDP Skjerstadfjorden rev.pdf

ROS- analyse for KDP Skjerstadfjorden.pdf

Innspill oppstart Skjerstadfjorden med sammendrag og kommentar.pdf

TK1_Kartlagte_friluftsområder_sjø.pdfTK3_Kystnære_fiskeridata_akvakultur.pdf

TK2_Fiskeri.pdf