Eksisterende sykkelbrosjyre ‘Sykkelbygda Saltdal’ har nå et lite restlager igjen, og det er behov for å trykke opp nye brosjyrer. I den forbindelse er det gjort en revisjon av innholdet, og det er vurdert at dette bør oppdateres og fornyes. Nedenfor finner du linkene.

Høringsnotat - Revidert sykkelbrosjyre
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Høringsfristen settes til 20.8 og innspill bes sendt snarest og innen fristen til: postmottak@saltdal.kommune.no

For ytterligere informasjon eller spørsmål kan følgende personer kontaktes: