Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i
regjeringens klima- og miljøpolitikk

Klima og Miljøvernminister Vidar Helgesen