Saltdal kommunestyre har i sak 19/20 vedtatt å legge forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsuttalelser bes merket saksnr 2020/156 og sendes postmottak@saltdal.kommune.no innen 16.04.2020.

Planstrategi og planprogram.

Vedlegg_kunnskapsgrunnlag.