Årsbudsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026

Du kan hente ned kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 her.

Oversikt over saksgang

Her er en oversikt over alle utvalg og råd som behandler budsjettet:

Utvalg

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget

14.11.2022

Administrasjonsutvalget

14.11.2022

Ungdomsråd

15.11.2022

Eldreråd

17.11.2022

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

22.11.2022

OKM partssammensatt

22.11.2022

Oppvekst, kultur og miljøutvalg

22.11.2022

HOU partssammensatt

23.11.2022

Helse- og omsorgsutvalg

23.11.2022

Formannskap

29.11.2022

Kommunestyre– endelig budsjettbehandling

15.12.2022

 

 

Streaming, innkalling og sakspapier

Møtet streames og kan følges her.

Innkalling og sakspapirer kan hentes ut her.

Spørsmål og svar

Hvor reelt er det at vi lykkes med omstillingsprosessen hvis man ikke både ser på utgifter og inntekter? I omstillingsprosjektet er det bare fokus på utgifter.

I en omstillingsprosess er det naturlig at både inntektssiden og utgiftssiden analyseres. Ved utarbeidelse av et kommunalt årsbudsjett kan det ikke budsjettere med inntekter som ikke er svært sannsynlige. Kommunen er pliktig til å vedta et budsjett som er i balanse og realistisk. Hvis disse kravene ikke er oppfylt medfører det at kommunen er i brudd med kommuneloven. Kommunens handlingsrom er svært begrenset på inntektssiden. Majoriteten av kommunens inntekter kommer fra statlige overføringer (rammetilskudd, skatt på inntekt og formue og andre tilskudd). Disse inntektene kommer i all hovedsak gjennom antall innbyggere i kommunen og beskatningen av innbyggere i kommunen. Dette blir komplisert gjennom både inntekts- og utgiftsutjevning. Den største inntektsposten kommunen har mulighet til å styre selv er eiendomsskatt.

Er det riktig at investering Mølnvatn dam er inkludert i selvkostanalysen?

Mølnvatn dam ble ved en feiltakelse inkludert i oversikten i tabell 28 under punktet selvkostinvesteringer i budsjettdokumentet. Investeringsprosjektet er ikke inkludert i selvkostkalkylen og vil ikke bli fakturert over vanngebyret.

Vi har ett anslag på 800.000 som er lagt inn på tilskudd som vi får refundert i forbindelses med koronapandemien. Er det kommet signaler fra regjeringen om vi får dekt våre utgifter?

Regjeringen gjennomgår «sluttrapport for første halvår 2022 om økonomiske konsekvenser av covid-19 – situasjonen for kommunesektoren». Regjeringen vil fremme forslag om kompensasjon i nysaldert budsjett som oversendes stortinget i slutten av november og vedtas rundt den 20. desember. Det er uvisst hvor mye eller om kommunesektoren blir kompensert for merutgifter/mindreinntekter fra covid-19 i første halvår 2022.

Hva menes med økt innkjøpssamarbeid? Hva ligger i disse ressursene?

Tiltaket styrket innkjøp må ses i sammenheng med endring av samarbeidet i Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN, tidligere SIIS), dette vil si endrede rammebetingelser som innebærer at kommunen selv må foreta en stor andel av innkjøp utenfor innkjøpssamarbeidet. Dette krever innkjøpskompetanse og tilstrekkelig med ressurser, offentlige innkjøp er et omfattende kompetanseområde. Det er ikke stadfestet om midlene i dette tiltaket er tiltenkt en personalressurs, andre innkljøpsordninger eller andre tiltak da det per dags dato ikke foreligger en anbefaling for utformingen av innkjøpsordningen i Saltdal kommune. Dette er et risikoområde for kommunen  og kommunedirektøren vil utrede innkjøpssamarbeidet i en egen politisk sak.

I budsjettoversikten er det samme nedtrekks beløp innenfor stillingene i hele økonomiplanperioden. Hva betyr dette? Vil de som blir overtallig få annen jobb og/eller er de vakant?

Når man budsjetterer tiltak i økonomiplanperioden budsjetterer man alltid ut i fra konsekvensjustert budsjett 2023 (året etter inneværende år). Når et nedtrekk vises med samme sum i alle periodene så betyr det at tiltaket/effekten er konstant gjennom økonomiplanperioden. Overtallighet/nedbemanningsprosesser gjennomføres i samarbeid og drøfting med tillitsvalgte i tråd med gjeldende lovverk.

Hvor mange % av de samlede utgiftene utgjør lønn?

A 5UrvJlytxQ AAAAAElFTkSuQmCC

Ressurser til Saltdalskolene. Hvor mye må det legges inn i kr totalt for å opprette en halv stilling som tiltaks koordinator ved skolene?

Kostnader avhenger i noen grad av hvilken kompetanse og utdanning tiltakskoordinator skal ha. Tar vi utgangspunkt i 4-årig høgskoleutdanning med full ansiennitet må man beregne ca. kr. 370 000 knyttet til hver ½ stilling som tiltakskoordinator, inkl. sosiale avgifter. Dette er helårseffekt. Totalt vil dette utgjøre 1 110 000 kr. for alle tre skolene.  

Kommunen etterstreber heltidskultur, noe man må være bevisst på før man etablerer 50% stillinger.

Rognan ungdomsskole har 100 % stilling som tiltakskoordinator. Ressursen er hentet fra lærerressurs innenfor egne rammer.

Utvikling omstilling er dette prosjektet tenkt over 2,5 eller 3,5 år?

Omstillingsprosjektet er over 2,5 år. Forventes oppstart 1. halvår 2023.

Turistinformasjon, får vi noen rapportering fra dette arbeidet som har blitt utført fra Nordnes Camp?

Det har hvert år til og med sesongen 2021 blitt skrevet en avtale om drift av turistinformasjon, og i tråd med krav i denne avtalen er det levert en rapport etter hver turistsesong før tilskudd er blitt utbetalt. Rapport for 2021 blir fremlagt politisk som egen referatsak. Saltdal kommune har kjøpt tjenester av Nordnes Kro & Camping AS for perioden 01.06-31.08 hver sommer, med et beløp på kr. 70 000. Dette har vært en fast post på kommunens budsjett (under PLUT), men er for 2023 foreslått tatt bort for tilpasse kommunens økonomisk ramme.

For 2022 er det ikke inngått noen avtale, og derfor heller ikke utbetalt noe tilskudd selv om Nordnes Kro & Camping har drevet turistinformasjon på eget initiativ (har helårlig godkjent turistinformasjon). Grunnen til at det ikke er inngått avtale for 2022 er at man nå har under vurdering hvordan det er mest hensiktsmessig å drive turistinformasjon framover, bl.a. på grunn av at turistinformasjon nå foregår mer og mer digitalt.

Opptrapping av ressurser vedlikehold 2024, kan vakant stilling vaktmester erstattes med å ansette en snekker i 2023, eventuelt fra sommeren?

Pr tiden er det ingen vakanse på vaktmesterstillinger. Skulle det bli en ledig stilling på byggforvaltning må et slikt tiltak vurderes nærmere.

Hva ser kommunedirektør som en utfordring om en ikke tilfører økinga på 1,5 mill til Røkland skole og at disse midlene blir fordelt på alle skolene?

Ved å fordele disse midlene på alle skolene vil dette innebære at Røkland skole må tilpasse sine rammer og ressurser for hele 2023. Røkland skole har for høsten 2022 fått tilført de 750 000 kr som kommunestyret la som økning i skolenes rammer for 2022. Disse midlene skulle tilføres fra august 2022 og tilsvarer 2 lærerstillinger. Økning i skolenes rammer på 1 500 000 kr for 2023, er helårseffekten av en videreføring av disse to lærerstillingene.

Dersom disse midlene fordeles på alle skolene vil det bety at Røkland skole må tilpasse sine ressurser til en annen fordeling og kanskje ikke kan videreføre de to stillingene økningen på 750 000 for 2022 ga dem. Hvor stor den reelle tilpasningen vil være for skolen på Røkland er usikkert og må utredes nærmere. Røkland skoles rammer for 2023 har økt gjennom den generelle rammetildelingen på bakgrunn av økning i elevtall.

I usikre rentetider hva må man forvente å legge inn i kostnader årlig på investering for hver million man opptar i lån (renter/avdrag)?

I budsjettprosessen har kommunedirektøren lagt til grunn 4 % som rentesats. Det legges 20 års lån til grunn i de aller fleste prosjekter.

En kan også bruke KBN-simuleringer (Kommunalbanken). Se bildet under. Dette er et serielån.

n 8WkgqMPlb CAAAAABJRU 5ErkJggg==