Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 legges ut til offentlig ettersyn på Saltdal Rådhus og på kommunens hjemmeside fra torsdag 1. desember 2022 og fram til kommunestyrets behandling 15. desember 2022.

Formannskapets innstilling finner du her.

Årsbudsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026

Du kan hente ned kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026 her.

Oversikt over saksgang

Her er en oversikt over alle utvalg og råd som behandler budsjettet:

Utvalg

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalget

14.11.2022

Administrasjonsutvalget

14.11.2022

Ungdomsråd

15.11.2022

Eldreråd

17.11.2022

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

22.11.2022

OKM partssammensatt

22.11.2022

Oppvekst, kultur og miljøutvalg

22.11.2022

HOU partssammensatt

23.11.2022

Helse- og omsorgsutvalg

23.11.2022

Formannskap

29.11.2022

Kommunestyre– endelig budsjettbehandling

15.12.2022

 

 

Streaming, innkalling og sakspapier

Møtet streames og kan følges her.

Innkalling og sakspapirer kan hentes ut her.

KØB-verktøy

Du kan laste ned KØB-verktøyet her (filen er i Excel-format)

Spørsmål og svar

Hvor stor økning i selvkostgebyrer vann/avløp er forventet som følge av foreslåtte investeringstiltak V/A? Saltdal ligger allerede høyt på årsgebyr avløpstjenesten og vannforsyning sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA gruppe 05

Ved å bevilge de nye investeringene (ekskluderer Junkerdal vannverk da den allerede er i gang) vil vann- og avløpsgebyrene øke henholdsvis 16 kr og 26 kr

Hva er den reelle økningen i rammen til hver enkelt grunnskole, når man justerer for lønnsvekst og prisstigning?

Rognan barneskole, Rognan ungdomsskole og Røkland skole har økt sine budsjett nominelt med 2,0 %, 6,4 % og 18,0, respektivt.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 anslo regjeringen en deflator på 3,7 %, mens KS har anslått 5 %.

For Rognan barneskole, Rognan ungdomsskole og Røkland skole vil dette tilsi en realvekst på  -1,7 % til -3,0 %, 2,7 % til 1,4 % og 14,3 % til 13 %, respektivt.

Hvor mye bruker RUSK av egen ramme for å finansiere PALA?

RUSK bruker ca 1,4 årsverk for å drifte PALA. RUSK bruker omtrent samme beløp fra egen ramme som de får tildelt ekstra gjennom modellen.

Hvordan vurderer kommunedirektør behovet for å tildele 1,5 millioner til Røkland i 2023, når man samtidig ser en økning i rammetildelingen på bakgrunn av økt elevtall? 

Røkland skoles rammer øker på bakgrunn av økning i elevtall. Dette får betydning for skolens kapasitet i forhold til å måtte slå sammen på tvers av årstrinn. De nye rammene gir RØSK 17,13 (vår 2023) og 17,56 (høst 2023) årsverk inkludert administrasjon/merkantil. Skolen behøver 18 årsverk for å unngå sammenslåing i norsk, matematikk og engelsk, og dersom skolen får tildelt ressursene som tilsvarer 2 årsverk, så vil man unngå sammenslåing i det hele tatt. Skolen vil da få ca. 19,3 årsverk i ramme for 2023(gjennomsnittsberegnet). 

Hvor mye bruker hver enkelt skole på ledelses- og merkantilressurs, sett opp mot hva de får tildelt i rammen? 

Skolene får tildelt følgende administrative/merkantile ressurser gjennom ressursfordelingsmodellen

yz LEhfeBCxMRwQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQAABK 4Gb 8kyzGkFnBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCZAeOOMmkIIIIAAAggggAACCCCAAAIIIICAvQDhjb 0ZIxBAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAAFnAoQ 3zqgphAACCCCAAAIIIIAAAggggAACCNgLEN 7YmzECAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQcCbwdxwc 9dJfVUI 2AAAAAElFTkSuQmCC

Rognan barneskole har rektor i full stilling, fagleder i full stilling og 75% merkantil ressurs, totalt 2,75 årsverk

Rognan ungdomsskole har rektor i full stilling, fagleder/rådgiver i full stilling og 30% merkantil ressurs. Rådgiver er en funksjon som er utafor rammetildeling og utgjør ca 30%. Totalt har RUSK derfor 2,0 årsverk adm/merkantil ressurs.

Røkland skole har rektor i full stilling, fagleder/rådgiver i full stilling og merkantil ressurs på 60%. Som for RUSK er rådgiverressurs utenom tildeling. Totalt bruker skolen 2,3 årsverk adm/merkantil

Hva ligger til grunn i regnestykket når man har kommet frem til kostnaden 1,5 millioner (helårseffekt), for å kunne drive fulldelt på Røkland skole?

Foreslåtte økning på rammer grunnskole for 2022, 750000 kroner, ble vedtatt tildelt Røkland skole fra høsten 2022. Dette for å skolen skulle unngå å slå sammen i kjernefagene norsk, matematikk og engelsk. Tildelingen utgjør 2 årsverk fra august til desember. Vurderingen rundt tildeling av 1,5 mill til Røkland skolen bygger på at denne ressurser er en videreføring av de to nevnte årsverkene. Det er derfor vurdert at det å endre på tidligere vedtatte tildeling midt i et skoleår, er uheldig.

Fordeles tilskuddet til fremmedspråklige elever flatt blant de tre skolene? Dersom dette fordeles flatt, hvordan slår det ut hos f.eks. RBSK som har størst andel? Dekker denne potten den reelle ressursbruken RBSK har?

Ja, tilskuddet tildeles fremdeles flatt, 400000 kr per skole uavhengig av antall elever med språkvedtak. Dette tilsvarer ca 60% stilling på hver skole. Denne potten dekker den reelle ressursbruken for RBSK, da dette er det som kan brukes til slik særskilt språkopplæring. På bakgrunn av antall bosatte flyktninger vil nok behovet for å kunne brukt mer ressurser til disse elevene være større enn den ressursen skolen har.

Hvor reelt er det at vi lykkes med omstillingsprosessen hvis man ikke både ser på utgifter og inntekter? I omstillingsprosjektet er det bare fokus på utgifter.

I en omstillingsprosess er det naturlig at både inntektssiden og utgiftssiden analyseres. Ved utarbeidelse av et kommunalt årsbudsjett kan det ikke budsjettere med inntekter som ikke er svært sannsynlige. Kommunen er pliktig til å vedta et budsjett som er i balanse og realistisk. Hvis disse kravene ikke er oppfylt medfører det at kommunen er i brudd med kommuneloven. Kommunens handlingsrom er svært begrenset på inntektssiden. Majoriteten av kommunens inntekter kommer fra statlige overføringer (rammetilskudd, skatt på inntekt og formue og andre tilskudd). Disse inntektene kommer i all hovedsak gjennom antall innbyggere i kommunen og beskatningen av innbyggere i kommunen. Dette blir komplisert gjennom både inntekts- og utgiftsutjevning. Den største inntektsposten kommunen har mulighet til å styre selv er eiendomsskatt.

Er det riktig at investering Mølnvatn dam er inkludert i selvkostanalysen?

Mølnvatn dam ble ved en feiltakelse inkludert i oversikten i tabell 28 under punktet selvkostinvesteringer i budsjettdokumentet. Investeringsprosjektet er ikke inkludert i selvkostkalkylen og vil ikke bli fakturert over vanngebyret.

Det ble avdekket en feil i grunndataene til ressursfordelingsmodellen, som gjaldt elevtallet på Røkland Skole. Feilen ble rettet opp i før kommunedirektørs forslag til budsjett 2023 ble presentert.

I forbindelse med kommunedirektørens budsjettarbeidet for budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 var det en feilføring av elevtall i ressursmodellen. Feilføringen er rettet opp.

 • Påvirket denne feilen rammen til Røkland Skole for 2022, i så fall i hvilken grad?

Feilen påvirket ikke rammen til Røkland skole for 2022.

 • Dersom rammen viste seg å være feil, hvordan påvirker det utført tilføring av 750.000 kr som ble gjort for å unngå sammenslåing i kjernefag?

Som nevnt ovenfor hadde feilen ingen betydning for 2022 tallene og dermed ingen påvirkning på tildelingen av ekstra midler for 2022.

 • Når kommunedirektør foreslår en videreføring av ekstra tildelning for 2023 på kr 1,5 millioner, er det da tatt hensyn til eventuelt feil grunnlag fra 2022 for ekstra tilføring av midler?

Grunnlaget for 2022 er korrekt og har dermed ikke hatt betydning for vurdering av ekstra tildeling.

 • Det opplyses at det kreves 17 årsverk for å overholde vedtaket om ikke sammenslåing i kjernefag. I kommunedirektørs forslag til budsjett 2023 ligger det inne 18 årsverk. Hvilke vurderinger har kommunedirektør gjort av behovet for foreslått ressurstildeling utover de 17 årsverk som er nødvendig?

18 årsverk er angitt som behovet for å unngå sammenslåing i kjernefag. Etter ekstra tildeling i 2022 (750 000 kr) er det det skolen har per i dag.

Ressursfordelingsmodellen gir Røkland skole 17.13 årsverk (vår 2023) og 17,56 årsverk (høst 2023), noe som i snitt gir ca. 17.3 årsverk for Røkland skole i 2023. Ut fra dette vil de ha behov for ekstra tildeling for å unngå sammenslåing i kjernefag også i 2023.

Vi har ett anslag på 800.000 som er lagt inn på tilskudd som vi får refundert i forbindelses med koronapandemien. Er det kommet signaler fra regjeringen om vi får dekt våre utgifter?

Regjeringen gjennomgår «sluttrapport for første halvår 2022 om økonomiske konsekvenser av covid-19 – situasjonen for kommunesektoren». Regjeringen vil fremme forslag om kompensasjon i nysaldert budsjett som oversendes stortinget i slutten av november og vedtas rundt den 20. desember. Det er uvisst hvor mye eller om kommunesektoren blir kompensert for merutgifter/mindreinntekter fra covid-19 i første halvår 2022.

Hva menes med økt innkjøpssamarbeid? Hva ligger i disse ressursene?

Tiltaket styrket innkjøp må ses i sammenheng med endring av samarbeidet i Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN, tidligere SIIS), dette vil si endrede rammebetingelser som innebærer at kommunen selv må foreta en stor andel av innkjøp utenfor innkjøpssamarbeidet. Dette krever innkjøpskompetanse og tilstrekkelig med ressurser, offentlige innkjøp er et omfattende kompetanseområde. Det er ikke stadfestet om midlene i dette tiltaket er tiltenkt en personalressurs, andre innkljøpsordninger eller andre tiltak da det per dags dato ikke foreligger en anbefaling for utformingen av innkjøpsordningen i Saltdal kommune. Dette er et risikoområde for kommunen  og kommunedirektøren vil utrede innkjøpssamarbeidet i en egen politisk sak.

I budsjettoversikten er det samme nedtrekks beløp innenfor stillingene i hele økonomiplanperioden. Hva betyr dette? Vil de som blir overtallig få annen jobb og/eller er de vakant?

Når man budsjetterer tiltak i økonomiplanperioden budsjetterer man alltid ut i fra konsekvensjustert budsjett 2023 (året etter inneværende år). Når et nedtrekk vises med samme sum i alle periodene så betyr det at tiltaket/effekten er konstant gjennom økonomiplanperioden. Overtallighet/nedbemanningsprosesser gjennomføres i samarbeid og drøfting med tillitsvalgte i tråd med gjeldende lovverk.

Hvor mange % av de samlede utgiftene utgjør lønn?

A 5UrvJlytxQ AAAAAElFTkSuQmCC

Ressurser til Saltdalskolene. Hvor mye må det legges inn i kr totalt for å opprette en halv stilling som tiltaks koordinator ved skolene?

Kostnader avhenger i noen grad av hvilken kompetanse og utdanning tiltakskoordinator skal ha. Tar vi utgangspunkt i 4-årig høgskoleutdanning med full ansiennitet må man beregne ca. kr. 370 000 knyttet til hver ½ stilling som tiltakskoordinator, inkl. sosiale avgifter. Dette er helårseffekt. Totalt vil dette utgjøre 1 110 000 kr. for alle tre skolene.  

Kommunen etterstreber heltidskultur, noe man må være bevisst på før man etablerer 50% stillinger.

Rognan ungdomsskole har 100 % stilling som tiltakskoordinator. Ressursen er hentet fra lærerressurs innenfor egne rammer.

Utvikling omstilling er dette prosjektet tenkt over 2,5 eller 3,5 år?

Omstillingsprosjektet er over 2,5 år. Forventes oppstart 1. halvår 2023.

Turistinformasjon, får vi noen rapportering fra dette arbeidet som har blitt utført fra Nordnes Camp?

Det har hvert år til og med sesongen 2021 blitt skrevet en avtale om drift av turistinformasjon, og i tråd med krav i denne avtalen er det levert en rapport etter hver turistsesong før tilskudd er blitt utbetalt. Rapport for 2021 blir fremlagt politisk som egen referatsak. Saltdal kommune har kjøpt tjenester av Nordnes Kro & Camping AS for perioden 01.06-31.08 hver sommer, med et beløp på kr. 70 000. Dette har vært en fast post på kommunens budsjett (under PLUT), men er for 2023 foreslått tatt bort for tilpasse kommunens økonomisk ramme.

For 2022 er det ikke inngått noen avtale, og derfor heller ikke utbetalt noe tilskudd selv om Nordnes Kro & Camping har drevet turistinformasjon på eget initiativ (har helårlig godkjent turistinformasjon). Grunnen til at det ikke er inngått avtale for 2022 er at man nå har under vurdering hvordan det er mest hensiktsmessig å drive turistinformasjon framover, bl.a. på grunn av at turistinformasjon nå foregår mer og mer digitalt.

Opptrapping av ressurser vedlikehold 2024, kan vakant stilling vaktmester erstattes med å ansette en snekker i 2023, eventuelt fra sommeren?

Pr tiden er det ingen vakanse på vaktmesterstillinger. Skulle det bli en ledig stilling på byggforvaltning må et slikt tiltak vurderes nærmere.

Hva ser kommunedirektør som en utfordring om en ikke tilfører økinga på 1,5 mill til Røkland skole og at disse midlene blir fordelt på alle skolene?

Ved å fordele disse midlene på alle skolene vil dette innebære at Røkland skole må tilpasse sine rammer og ressurser for hele 2023. Røkland skole har for høsten 2022 fått tilført de 750 000 kr som kommunestyret la som økning i skolenes rammer for 2022. Disse midlene skulle tilføres fra august 2022 og tilsvarer 2 lærerstillinger. Økning i skolenes rammer på 1 500 000 kr for 2023, er helårseffekten av en videreføring av disse to lærerstillingene.

Dersom disse midlene fordeles på alle skolene vil det bety at Røkland skole må tilpasse sine ressurser til en annen fordeling og kanskje ikke kan videreføre de to stillingene økningen på 750 000 for 2022 ga dem. Hvor stor den reelle tilpasningen vil være for skolen på Røkland er usikkert og må utredes nærmere. Røkland skoles rammer for 2023 har økt gjennom den generelle rammetildelingen på bakgrunn av økning i elevtall.

I usikre rentetider hva må man forvente å legge inn i kostnader årlig på investering for hver million man opptar i lån (renter/avdrag)?

I budsjettprosessen har kommunedirektøren lagt til grunn 4 % som rentesats. Det legges 20 års lån til grunn i de aller fleste prosjekter.

En kan også bruke KBN-simuleringer (Kommunalbanken). Se bildet under. Dette er et serielån.

n 8WkgqMPlb CAAAAABJRU 5ErkJggg==

Hvis man kunne få redusert sykefraværet med 1 % sammenlignet med det som ser ut til å bli årets fravær, hva vil besparelsen bli?

Kostander ved sykefravær påvirkes av flere faktorer. Relevante faktorer som det må tas hensyn til og som er usikre er:

 1. Om reduksjonen på 1 % er utenfor eller innenfor arbeidsgiverperioden
 2. Om det leies inn vikar for den som er sykemeldt
 3. Om den sykemeldte er kroniker (vi slipper da arbeidsgiverperioden)
 4. Om den sykemeldte tjener over 6g

Kostander som ikke blir refundert ved sykefravær:

 1. Pensjonskostnader
 2. Arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjon
 3. Sykepenger over 6g
 4. Feriepenger av lønn utover 6g
 5. Feriepengeavsetning av lønn inntil 6G utover 48 Sykefraværsdager.

Tre scenarioer på mulig besparelse ved nedgang av 1% fravær og at man tenker seg at det i snitt leies inn vikarer i 70% av sykefraværet:

 1. Reduksjon av 1% i arbeidsgiverperioden vil kunne gi en potensiell mindre kostnad på kr 2,2 millioner.
 2. Reduksjon av 1% utenfor arbeidsgiverperioden vil kunne gi en potensiell mindre kostand på kr 0,35 millioner
 3. Reduksjon av 0,5% i arbeidsgiverperioden og 0,5% utenfor arbeidsgiverperioden vil kunne gi en potensiell mindre kostand på kr 1,26 millioner.

Det er viktig å være oppmerksom på at det her er brukt en beregningsmodell utarbeidet av KS og den tar utgangspunkt i at verdien av et dagsverk er lik summen arbeidsgiver er villig til å betale for dagsverket. Et dagsverk er da verdt det arbeidsgiver betaler, det vil si lønn, tillegg, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Tallen er hentet fra pai registeret og beregner en snitt kostand av lønnen ut fra dette. Alt sykefravær som det ikke blir innleid vikar for vil ikke vises som en mer kostnad i regnskapet. Når vi her tar utgangspunktet i at det leies inn vikar i 70% av sykefraværet så er det for å kunne finne en potensiell mer kostand som vi får ved sykefravær. Sykefravær som det ikke leies inn for vil også gi en kostand ved at vi betaler lønn og at det er oppgaver som blir utsatt eller ikke gjort, men dette vil ikke vises som en merutgift i regnskapet.

Kommunedirektøren anbefaler ikke å budsjettere med lavere sykefravær for å finansiere andre tiltak da det er mange usikkerheter på hva vi vil kunne få av mindre kostander ved redusert fravær. Det er kun fravær hvor det leies inn vikarer for som gir en direkte mer kostand i budsjettet og årsaken til sykefraværet er sammensatt. Det er stort fokus på å jobbe systematisk med sykefraværet for å øke nærværet både hos lederne og HR.

Enøk/HMS tiltak, Hvordan er driften ved Rognan samfunnshus tenkt løst med tanke på HMS tiltak og oppvarming? Slik vi ser det vil vi trolig måtte bruke bygget enda en periode.

Vedlikeholdsetterslepet på Rognan samfunnshus er stort og administrasjon er oppmerksom på at bygget muligens vil brukes mer i tiden fremover enn hva det har blitt gjort de siste årene. Det er ikke satt av ekstraordinære midler til større utbedringer av bygget men kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag prioritert ressurser til vedlikehold i 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Kommunedirektøren vil vurdere hvilke nødvendige tiltak som skal prioriteres for samfunnshuset.

Oppvarming er som det har vært tidligere med bio-fjernvarme og elektrisitet. Kapasiteten er relativt lav, så på de kaldeste vinterdagene kan det bli kjølig i bygget.

Opptrapping av ressurser vedlikehold 2024, kan vakant stilling vaktmester erstattes med å ansette en snekker i 2023, eventuelt fra sommeren?

Dette er ikke vurdert. Pr. tiden er det ingen vakanse i vaktmesterstillinger.