Saltdal kommunes beredskapsarbeid

Saltdal kommunes beredskapsarbeid er regulert gjennom sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Det er kommunen som er ansvarlig for befolkningens trygghet og sikkerhet i kommunen. 

Saltdal kommune har som mål å bedrive en helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Dette betyr kort at de fire prinsippene for beredskapsarbeid er satt i system:

 • Likhetsprinsippet: en krise skal håndteres med mest mulig lik organisasjonsstruktur som i en normalsituasjon.
 • Nærhetsprinsippet: en krise skal håndteres på lavest mulig nivå.
 • Ansvarsprinsippet: en krise skal håndteres av den samme myndigheten som har det daglige ansvaret for den berørte sektoren.
 • Samvirkeprinsippet: stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Beredskapsforum Salten

Interkommunalt beredskapsprosjekt i Salten 

ROS-Salten 2022
Om prosjektet

Saltdal kommune er med i «Beredskapsforum Salten» hvor Bodø kommune er vertskommune og en pådriver for et interkommunalt beredskapsprosjekt i Salten  Samtlige av kommunene i regionen er med i prosjektet. 

Formålet med prosjektet er å etablere og finne lokale og regionale løsninger innenfor forebyggende og beredskapsmessige oppgaver der det er hensiktsmessig å etablere et samarbeid mellom kommunene. 

I prosjektet samarbeider kommunene om: 

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS analyser) 
 • Kompetanseheving 
 • Krisestøtteverktøy (CIM) 
 • Beredskapsplanverk 
 • Øvelser 

 

Hensikten

Prosjektet skal bidra til at kommunene finner gode samarbeidsløsninger og styrke samhandlingen slik at hver enkelte kommune ivaretar samtlige av sine forpliktelser etter lov om kommunal beredskapsplikt på en god og effektiv måte.

Hensikten er, gjennom samhandling og gode samarbeidsløsninger, å sikre at kommunene jobber helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap og oppfyller kravene som følger av kommunal beredskapsplikt. På denne måten vil kommunene stå bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. 

 

Målsettinger

Nettverksaktiviteten i forumet baseres på erfaringsutveksling, samarbeid, kompetanseheving og øvelser, og følgende målsettinger er retningsgivende for prosjektet:  

 • Styrke det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.  
 • Kommunene skal innfri samtlige av kravene som følger av kommunal beredskapsplikt. 
 • Styrke beredskapen og krisehåndteringsevnen i kommunene.  
 • Øke samarbeidet og samhandlingen mellom kommunene og andre relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører.