Link til sakspapirer:Fullstendige sakspapirer til kommunestyret 17.og18.juni.pdf 

 

Kommunestyret sitt møte den 17. juni streames og det kan følges HER fra kl. 09:00

Kommunestyret fortsetter sitt møte den 18. juni og det kan følges HER fra kl. 09:00

 

Utvalgs-saksnr.
Tittel
PS 42/21
Godkjenning av innkalling
PS 43/21
Årsregnskap og årsmelding 2020 Saltdal kommune
PS 44/21
Tertialrapport I 2021
PS 45/21
Omsorgsboliger Vensmoen
PS 46/21
Sluttbehandling. Detaljreguleringsplan for Rognan øst. Plan id 2019005.
PS 47/21
Klage på vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
PS 48/21
Klage på kommunestyrets vedtak. Fastsettelse av lokal forskrift for snøskuterløype
PS 49/21
Etablering av vann og avløp til nytt industriområdet gnr/bnr 42/1
PS 50/21
Privatisering av vei og bru Nedre Skaiti
PS 51/21
Sykkelprosjektet Rognan - Sukkertoppen
PS 52/21
Saltdal Utvikling KF - årsregnskap og årsrapport for 2020
PS 53/21
Saltdal Utvikling KF - valg av styre
PS 54/21
Saltdal Utvikling KF - styrehonorar
PS 55/21
SAMMEN for en mobbefri kommune - Lokal partnerskapsavtale mot mobbing 2021- 2023
PS 56/21
Evaluering av ressursfordelingsmodellen Saltdalsskolen
PS 57/21
Søknad om avvik fra kommunestyrevedtak
PS 58/21
Kvalitetsmelding Saltdalsskolen 2020
PS 59/21
Opprettelse av partssammensatt utvalg for helse og omsorgsutvalget
PS 60/21
Opprettelse av partssammensatt utvalg for oppvekst, kultur og miljøutvalget
PS 61/21
Omdanning av interkommunalt arkiv Nordland fra interkommunalt samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap
PS 62/21
PS 63/21
Orienteringer kommunestyret 17.-18. juni
Revisjon av kommunens brannordning (sakspapirer ikke med da den er ettersendt).