Hvem utfører kontroll

Saltdal kommune har avtale med Nordfjeldske kontroll AS som utfører kontroller. 

Kontrollen skal særlig omfatte salgs- og skjenketidene, aldersgrensebestemmelsene, og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid er rettet mot de forhold som synes hensiktsmessig etter en vurdering av de lokale forhold jfr. forskrift nr. 538 § 9-4.

Kommunen har ansvar for å kontrollere at innehavere av salg- og skjenkebevillinger fører internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven jfr. § 1-9 og forskrift 538, kap. 8.

Salgs- og skjenkestedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jfr. forskrift nr. 538 § 9-7.

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt jfr. alkoholloven § 9-2 samt forskrift 538 kap. 14.

 

Lover og forskrifter

Lov om alkoholholdig drikk av 2. juni 1989.
Forskrift 2005-06-08 nr 538: Omsetning av alkoholholdig drikk.
Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger § 1-9.