Hvordan komme i kontakt med oss

 • Den instans som er tilstede, f.eks politi eller legevakt skal fortløpende melde til Kriseteamet om hva som har skjedd og om hvem som er rammet.
 • Pårørende/etterlatte informeres om tilbudet og får spørsmål om de ønsker kontakt med en gang , eller om de vil avvente noe.
 • Hvis krise oppstår kveld/helg kontakt Indre Salten legevakt tlf: 116117
 • Utenom ordinær arbeidstid vil Psykososialt kriseteam aktiveres via akuttinstansene; legevakt, politi, sykehus eller vakthavende prest.

   

Hva skjer når vi har fått melding?

Dersom de rammede ønsker bistand drar noen fra teamet ut så fort som mulig.
Hvis de etterlatte ikke ønsker bistand fra kriseteamet, kan de få en kort informasjon om tilbudet, slik at noen i familien selv kan ta kontakt ved behov. 
Kriseteamet vil ringe familien etter noen dager.

Hvilken støtte kan vi gi?

 • Vi kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket ikke vil være nok.

 • Kartlegge omfang og hvem som er rammet, vurdere behov og følge opp

 • Støttesamtaler

 • Bidra til praktiske oppgaver for å lette følelse av kaos de første dagene, f.eks få kontakt med andre hjelpere, arrangere minnestund i samarbeid med kirke,  etc.

 • Formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner

 • Informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner (for eksempel skole) trenger veiledning og bistand etter en hendelse.

 • Veilede og informere om aktuelle støttetiltak på sikt, eks. sorggruppe, sosiale tiltak, fysisk aktivitet, grupper for barn/ ungdom etc.

 • Støttesamtaler / debrifing til hjelpeapparat eller ansatte i organisasjonen som er rammet.

 • Når kommunens katastrofeberedskapsplan iverksettes, kan det være aktuelt å tilkalle Psykososialt kriseteam