Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

 • Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.
 • Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.
 • Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe Saltdal helsesenter på telefon 75 68 21 30. Hvis du ikke får svar, ring evt. vårt øyeblikkelig hjelp nummer: 75 69 20 00 eller legevakt på 116117.
 • Andre spørsmål om koronavirus, henviser vi til Saltdal kommunes korona-telefon: 905 799 93 eller send e-post til corona@saltdal.kommune.no Det er åpent hver dag fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Ikke send fullstendig personnummer på e-post.
 • Er du i hjemmekarantene som en følge av tiltakene for å stoppe spredning av korona-viruset? Ikke ta kontakt med fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Ta først kontakt med arbeidsgiver og be om å få egenmelding. Alle arbeidsgivere er oppfordret av helseministeren til å legge til rette for dette -https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/

Legetjeneste i «koronatid»

Under koronapandemien er legetjenestens hovedoppgave å

 1. Undersøke/diagnostisere pasienter som kan være smittet av korona/Covid-19.
 2. Gi forsvarlig legehjelp til andre pasienter, i første rekke prioriterte og sårbare grupper.

 

Legetjenesten har derfor iverksatt disse tiltakene, som i første omgang gjelder t.o.m. 29. mars 2020:

 1. Alle ordinære legekonsultasjoner avlyses.
 2. Ved Saltdal helsesenter innføres adgangskontroll ved ytterdørene. Ved frammøte vil en representant for Røde Kors spørre deg om ditt ærende, før du evt. slippes inn.
 3. Vi kan kontaktes på telefon, app og internett. Se nedenfor under avsnittet Hvordan komme i kontakt med Saltdal helsesenters legekontor.
 4. Laboratorieprøver, sårskift og andre prosedyrer på skiftestue: Kontakt oss på forhånd eller ved frammøte. Helsepersonell vurderer om du kan komme inn.
 5. For å redusere personalgruppens sårbarhet, deles personalet i to arbeidslag som veksler på å arbeide kl. 08:00 – 14:00 eller kl. 14:30 – 20:30. Åpningstid og telefontid kan bli justert etter hvert.

 

Hvordan komme i kontakt med Saltdal helsesenters legekontor

 1. Telefon: Alle pasienter kan fortsatt ta kontakt med legetjenesten på telefon 75 68 21 30. Øyeblikkelig hjelp: 116 117 eller 113 (Medisinsk nødtelefon)
 2. Appene HelseRespons eller Besøklegen.
 3. E-konsultasjon: Så enkelt er det:
  1. Gå til www.besoklegen.no fra mobil eller PC
  2. Leit fram Saltdal helsesenter
  3. Logg inn med BankID eller engagspassord på mobil
  4. Egenandel på kr. 155
 4. Videokonsultasjoner: Noen pasienter vil få tilbud om videokonsultasjon som alternativ til frammøte eller skriftlig e-konsultasjon. Du får SMS fra legen med link som du klikker på. Du må ha en vanlig smarttelefon med kamera. Du må ha Bank-ID, hvis ikke legen kjenner deg. Egenandel kr. 155, faktura tilsendes.
 5. Du finner oss også på internett: www.saltdalhelsesenter.no

Legetjenestens prioriteringer

Legetjenesten prioriterer nå disse oppgavene:

 1. Øyeblikkelig hjelp, herunder deltakelse i legevakttjeneste og vurdering av pasienter med mistenkt Covid-19 infeksjon.
 2. Helse- og omsorgstjenesten skal alltid prioritere de mest sårbare innbyggerne:
 1. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 2. Skrøpelige eldre
 3. Barn og unge
 4. Personer med flere kroniske lidelser

Vi skal også ivareta svangerskapskontroller i samarbeid med jordmor.

Tilsynsoppgaver ved sykehjem og omsorgsboliger gjennomføres etter vanlig rytme. Men for å redusere smittepress, er det også her viktig å prioritere de forhold som er strengt nødvendige.

Vi har for tiden legemangel pga. leger i permisjon, karantene og ubesatt fastlegestilling. Vi setter likevel mye inn på å opprettholde ordinære fastlegetjenester så langt det lar seg gjøre: Reseptfornyelse, nødvendig prøvetaking, sårstell m.v., forlengelse av sykmeldinger (kan gjøres pr. e-konsultasjon). Vi setter mye inn på vurdere alle henvendelser vi mottar.

Særlige ordninger for helsepersonell i «koronatid»:

 1. Alle ansatte med luftveis/influensasymptomer skal holde seg hjemme.
 2. Alle ansatte med akutte luftveissymptomer (hoste, feber eller kortpustethet) i mer enn to døgn, skal testes. Ansatte i pasientnær virksomhet vil prioriteres.
 3. Renholdsaktiviteten er økt med fokus på berøringspunkter.
 4. All fysisk møtevirksomhet reduseres til et minimum. Videokonferanse og telefon skal brukes som erstatning der det er mulig.
 5. Helsepersonells reiser: Følg Helsedirektoratets retningslinjer - https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

 

Rognan, 24. mars 2020

Kjell Gunnar Skodvin

kommuneoverlege