For nasjonalparkar, andre store verneområde og samanhengande verneområde skal forvaltning skje gjennom eit
interkommunalt nasjonalparkstyre/ verneområdestyre, heretter omtalt som styret.

Styret skal syte for ei heilskapleg samla forvaltning av verneområdet/verneområda på tvers av administrative grenser innafor ramma av naturmangfaldlova og verneforskrifta. Eit styre kan ha ansvaret for fleire geografisk nærliggjande store verneområde. Styret etablerast etter Naturmangfoldlova § 62, andre ledd tredje punktum

For mere informasjon se: http://www.nasjonalparkstyre.no/Om-styrene/