Saltdal formannskap vedtok i møte 128/18, dat. 18.12.2018 utleggelse til offentlig ettersyn detaljregulering massetak Drageid, Plan ID 2016004.  Planen legges ut på kommunens hjemmeside. Kart ligger digitalt på kommunens kartløsning med tilhørende plandokumenter.  Frist for innspill settes til 3. februar.  Det vil i løpet av høringsperioden holdes informasjonsmøte. Planene kan også fås ved henvendelse til servicekontoret Saltdal kommune.

Formannskapets vedtak.pdf

Vedlegg 1 Plankart.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Vedlegg 2 Planbestemmelser.pdf

Vedlegg 3 ROS-analyse.pdf

Vedlegg 4 L01 Illustrasjonsplan.pdf

Vedlegg 4 L02 Avslutningsplan.pdf

Vedlegg 4 L03 Terrengprofiler.pdf

Massetak Øvre Drageid - Endringer i planforslaget.pdf

KU landskapsbilde Øvre Drageid.pdf

Vedlegg 7 Konsekvensutredning Naturmiljø.pdf

Vedlegg 8 Konsekvensutredning Friluftsliv.pdf

Vedlegg 9 Konsekvensutredning Reindrift.pdf

Vedlegg 5 Varslingsbrev.pdf

Vedlegg 6 Innkomne innspill.pdf

Innspill til høringen:

Innspill Ebba Engan.pdf

Innspill. Tone Bakke. 14.01.19. 4 s..pdf