Planbeskrivelsen gir en innføring i hensikten med endringsforslaget til gjeldende plan Fredheim hytteområde Skaiti i Saltdal kommune, planID 1999006, med ikrafttredelsesdato 10.12.1999. Hensikten med endringsforslaget er å tilrettelegge for kjøreveg frem til fritidsboliger, øke maksimalt tillatt BYA fra 80 m2-BYA til 140 m2-BYA, tilrettelegge for innleggelse av vann og avløp, samt regulere eksisterende forhold i planområdet som ikke i henhold til gjeldende plan.

Gjeldende plan ble utarbeidet med det formål å legge til rette for 18 områder for fritidsbebyggelse innenfor planområdet.

Gjeldende plan tillater ikke innlagt vann. Det er foreslått å tillatte innlagt vann og avløp. I planbestemmelsene er det foreslått flere rekkefølgekrav og krav tilknyttet innleggelse av vann og avløp som skal redusere risiko for forurensing av drikkevannskilder og forringelse av vannkvaliteten i området.
Kjøreveg frem til fritidsboliger skal dimensjoneres for helårstrafikk og være utformet slik at tømmebiler får atkomst for tømming. Det er tegnet inn veibredde på 3,5 meter og avkjørsler med radius på 4 meter. Veitraseen følger i hovedsak eksisterende veier gjennom området.

Frist for innspill er satt til 14. August.

Planbeskrivelse.PDF

Plankart.PDF

Særutskrift Utleggelse til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for Fredheim hytteområde.PDF

ROS-analyse.PDF

Referat fra oppstartsmøte.PDF

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fredheim hytteområde Skaiti - Saltdal kommune, Nordland.PDF

Innspill. Nordland Fylkeskommune. 09.03.2022. 4 s.PDF

Innspill oppstart reguelringsplan.PDF

Innkomne innspill.PDF

Grusveg.PDF

Eksisterende VA-løsninger Fredheim hytteområde.PDF

Gjeldende plan.PDF

Svar reguleringsplan hyttefelt Skaiti.PDF

Svar vedrørende hytteveger Skaiti hyttefelt.PDF

Utleggelse til offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for Fredheim hytteområde(4).PDF