Les mer

Målet med en felles planprosess har vært å utarbeide et helhetlig planforslag, fordelt på tre separate kommunedelplaner, som grunnlag for en felles forvaltningen av arealene. Et viktig mål for planleggingen har vært å fremme en langsiktig og bærekraftig bruk og forvaltning av Skjerstadfjorden, der interessene knyttet til havbruk, fiskeri, skipsfart, turisme, friluftsliv og naturmangfold blir ivaretatt.  Frist for innsending av merkander/utalelser til plansakene er satt til xxxxx.

Planen legger til rette for akvakulturområder på tre områder, Øksengård (Tangodden), Daumannvika og Helligvika (kommunegrensen til Bodø). I tillegg er det lagt til rette for ankringsområder for akvakultur. Både akvakultur- og ankringsområder er utvidet i forhold til tidliger arealplan.  Nytt i arealplanen er at området Saksenvik/Rognan er regulert med viktige formål friluftsliv- og natur.  Bakgrunn for dete er de viktige natur- og friluftsinteressene i område.  Øvrige områder utenom disse tillates det ikke akvakultur. For å se utbredelse av områdene se KDP_Saltdal, samt bestemmelsene til planen som gir reglene for hvordan områdene skal forvaltes etter plan- og bygningsloven.

Planbeskrivelse interkommunal plan Skjerstadfjorden, rev.05.11.18.pdfKDP_Skjerstadfjorden_Oversiktskart.pdf

KDP_Skjerstadfjorden_Saltdal.pdfKDP_Skjerstadfjorden_

Oversiktskart.pdf

ROS- analyse for KDP Skjerstadfjorden.pdf

Innspill oppstart Skjerstadfjorden med sammendrag og kommentar.pdf

TK1_Kartlagte_friluftsområder_sjø.pdf

TK1_Kartlagte_friluftsområder_sjø.

TK2_Fiskeri.pdf