Informasjon til foresatte med barn i barnehagene i Saltdal

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger hvis du har lav inntekt.

Makspris for foreldrebetaling er fra 1. januar 2022 kr. 3.315.-. Fra 1.august 2022 vil maksprisen være kr. 3.050,-. Ekstra betaling for mat og andre aktiviter kommer i tillegg.

Dette innebærer at alle som har lavere brutto husholdningsinntekt enn 607.750-  kroner per år kan søke om redusert foreldrebetaling.

I tillegg har alle to, tre, fire – og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt på under 583.650.- kroner per år rett på gratis kjernetid 20 timer per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får benytte tilbudet om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for ordningen, men endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Hvordan søke?

Det søkes til Saltdal kommune gjennom Foresatteportalen i Visma Flyt Barnehage.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Skattemeldingene skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital - og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktige person – eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Dersom noen ikke kan legge fram skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge fram annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. For eksempel store inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Må alle søke reduksjon fra nytt barnehageår?

Som hovedregel gjelder søknaden for ett barnehageår av gangen.

Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt. Dersom søknaden skal bli behandlet og tre i kraft til nytt barnehageår, må søknaden være levert innen 1. juni. Søknaden gjelder for inneværende barnehageår (til 15. august).

For nærmere informasjon kontakt avdelingsdirektør Morten Ludviksen

mbl(a)saltdal.kommune.no

Tlf. 99 23 94 98

Vedtekter for kommunale barnehager i Saltdal

VEDTATT I KOMUNESTYRET 28.02.

Kap. I GENERELT

§ 1.      Eierforhold

Disse vedtektene gjelder for barnehagene som eies og drives av Saltdal kommune. Rognan barnehage – Saltnes barnehage – Høyjarfall barnehage –Trollskogen barnehage – Knekthågen barnehage

§ 2.      Formål          

            Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager § 1 Formål.

§ 3.      Rammer for driften

Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for barnehagen, og andre planer og retningslinjer som fastsettes av departementet og kommunen.

§ 4.      Styring og ledelse

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og ansvarlig for forvaltning og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager, samt godkjenning av nye barnehager. Kommunale barnehager i Saltdal kommune er administrativt underlagt virksomhetsleder barnehager. Hver barnehage skal ha en styrer som har det administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar for barnehagen.

§ 5.      Areal

Netto leke – og oppholdsareal pr. barn med heldagsopphold skal være i samsvar med norm etter barnehageloven:

            For barn under 3 år:    5.3 m²  

            For barn over 3 år:      4.0 m²

            Utearealet bør være om lag 6 ganger leke - og oppholdsarealet inne.

Kap. II BARNEHAGENS VIRKSOMHET

§ 6.      Barn og foreldres medvirkning

§ 3.      Rammer for driften

Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, Rammeplan for barnehagen, og andre planer og retningslinjer som fastsettes av departementet og kommunen.

§ 4.      Styring og ledelse

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og ansvarlig for forvaltning og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager, samt godkjenning av nye barnehager. Kommunale ansvar for barnehagen.barnehager i Saltdal kommune er administrativt underlagt virksomhetsleder barnehager. Hver barnehage skal ha en styrer som har det administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar for barnehagen.

Kap. II BARNEHAGENS VIRKSOMHET

§ 6.      Barn og foreldres medvirkning

 1. Barn i barnehagene skal sikres aktiv medvirkning i henhold til Lov om barnehager.

 2. Styrer er ansvarlig for å legge til rette for foreldremedvirkning vedrørende barnehagens virksomhet.

 3. Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av 2 representanter for de ansatte og 2 representanter for foreldre. Styrer representerer barnehagens eier og har tale - og forslagsrett.

 

§ 7.      Barnehageårets oppstart/planleggingsdager

Barnehageåret begynner ca. 20. august. Barnehagene holder stengt 5 dager til planlegging. 2 dager legges i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår. De øvrige følger skoleruta, og fordeles over året.

§ 9.      Ferie

I tillegg til de 5 planleggingsdagene skal barnet ha minst 3 uker ferie fra barnehagen,      fortrinnsvis fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse. De 3 ukene skal være sammenhengende.

§ 10.    Barnets helse

Når et barn får plass i barnehage skal det fra barnets foresatte gis opplysninger om barnets helsetilstand. Jfr. Barnehagelovens § 23.

Styrer setter i verk nødvendige tiltak ved ev. ulykker, sykdom og mistanke om epidemier, og varsler foresatte og ev. helsestasjon. Styrer avgjør om et barn pga. sykdom midlertidig ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Kap. III PERSONALE

§ 11.    Personale og bemanning     

Bemanningen i hver barnehage fastsettes ut fra antall barn og barnas alder, jfr. barnehagelovens §§17 og 18, samt forskrift om pedagogisk bemanning. Grunnbemanningen skal være minst 3 ansatte per 9/18 barn.

            Det kreves politiattest for alle ansatte i barnehagene.

§ 12.    Internkontroll

            Barnehagene skal ha internkontrollsystem i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for internkontroll.

§ 13.    Taushetsplikt – opplysningsplikt

            Alle ansatte i barnehagene har taushetsplikt i h.h.t. barnehagelovens § 20, og opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse – og omsorgstjenesten og barneverntjenesten i h.h.t. barnehagelovens §§ 21 og 22.

Kap. IV OPPTAK OG OPPSIGELSE

§ 14.    Opptak

 1. Søknad om opptak sendes Saltdal kommune, barnehagekontoret på fastsatt skjema. Hovedopptaket skjer om våren med søknadsfrist 1. mars. Det tilbys hele og halve plasser. Søkere tildeles hel plass. Etter at barnet er tilvent i barnehagen, kan det søkes om halv plass.

 2. Kommunale og private barnehager har samordnet opptak. Et eget opptaksutvalg bestående av styrerne i alle barnehagen, ledende helsesøster og barnevernleder foretar opptaket. Virksomhetsleder er saksbehandler og sekretær.

 3. Barn som er tildelt plass, beholder denne til plassen sies opp.

 4. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt.

 5. Saltdal kommune har ett hovedopptak i året. Ledige plasser tildeles fortløpende etter venteliste.

§ 15.    Opptakskriterier

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak etter sakkyndig vurdering. Jfr. Barnehagelovens § 13.

 2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak. Jfr. Barnehagelovens § 13.

 3. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, og som søker til hovedopptaket, har rett til barnehageplass fra august. Jfr. Barnehagelovens § 12 a.

  Barn som fyller ett år i september, oktober og november, og som søker til hovedopptaket, har rett til å få plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Jfr. Barnehagelovens § 12 a.

 4. Søsken tildeles plass i samme barnehage så langt det lar seg gjøre.

 5. Under ellers like forhold prioriteres barn etter alder. For øvrig legges det til grunn en helhetlig vurdering av barnets sosiale situasjon.

 6. Foreldre kan tilbys plass i andre barnehager enn de tre prioriterte ønskene i søknaden.

Overføring mellom barnehager imøtekommes etter søknad så fremt det er praktisk mulig.

§ 16.    Permisjon

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen for maksimum 1 år. Det kan ikke           søkes permisjon fra deler av plassen. Permisjon gis bare dersom plassen har vært benyttet, og gis alltid ut et barnehageår.

Søknad om permisjon avgjøres av opptaksutvalget. Søknadsfrist er 2 måneder.

§ 17     Klage

Ved hovedopptaket kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet etter Barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke tilbys plass.

Klagen sendes barnehagekontoret og behandles innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, og må nevne den avgjørelsen det klages over, og de grunner klagen støtter seg til. Dersom opptaksutvalget ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klager medhold, sendes klagen til klageinstansen som er Saltdal kommune.

§ 18     Oppsigelse

Plassen kan sies opp med minst 1 måneds varsel Oppsigelsen må være skriftlig og sendes barnehagekontoret. Det betales i oppsigelstida.

Kap. V ØKONOMI

§ 19.    Betaling for opphold

 1. Betalingssatsene fastsettes i samsvar med departementets forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Betaling skjer etter de satser som er fastsatt av Saltdal kommune og innbetales økonomiavdelingen.

 2. Det gis 50% søskenmoderasjon.

 3. Familier med lav inntekt har anledning til å søke redusert betaling. Jfr. forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Søknad leveres på fastsatt skjema. Inntektsgrensen fastsettes nasjonalt. I forbindelse med oppstart nytt barnehageår er frist for å søke redusert betaling 15. juni. Dette for å få redusert pris fra oppstartdato i august.

 4. Det betales fra den dato barnehageplassen stilles til disposisjon.

 5. Dersom det ikke er betalt for opphold innen 3 måneder etter forfall, og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gis de foresatte skriftlig melding om at plassen tapes dersom betaling ikke skjer innen 14 dager.

 6. Fravær opptil 14 dager i forbindelse med sykdom må betales. Ved legitimert sykdomsfravær utover 14 dager kan det etter søknad, gis betalingsfritak.

 7. Det kreves betaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

 

 

          

Åpningstider av kommunale og private barnehager

Åpningstida er fra kl 06.45 – 16.15 

Planleggingsdager barnehageåret 2023 - 2024

Torsdag 17.08.23

Fredag 18.08.23

Fredag 17.11.23

Tirsdag 02.01.24

Fredag 10.05.24

Disse dagene er alle barnehagen stengt.