Rutiner for prosess og behandling av private planer

Lenker til kontaktinformasjon, karttjeneste, aktuelle maler, veiledninger og annen relevant informasjon finnes i menyen til høyre.

Avklaringsfase:
Avklaringsmøtet er oftest et resultat av en henvendelse til Saltdal kommune om et prosjekt. Kommunen veileder om plangrunnlag og om hvordan et nytt planarbeid skal startes. 

Aktuelle maler og veiledninger:
- Mal Anmodning om møte

Oppstartsfase:
Planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi veiledning. Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles.

Aktuelle maler og veiledninger:
- Mal Anmodning om møte
- Betalingsregulativ
- Veiledning om varsling av oppstart
- Karttjenester

Planforslag:
Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer.

Planforslaget må også tilpasses andre relevante krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

Planforslaget må utarbeides i samsvar med kart- og planforskriften og nasjonale produktspesifikasjoner.

Aktuelle:

2.1_Mal Anmodning om møte.docx PDF document ODT document

2.x_Mal Vedlegg til anmodning om oppstartsmøte 07.03.2018.docx PDF document ODT document