Tjenesten og kompetanse

Psykisk helsetjeneste i Saltdal skal sikre nødvendig helsehjelp ved kort- eller langvarig problem/lidelse, med sikte på at mennesker skal mestre sine problem/lidelser på egen hånd.
Tjenesten skal kartlegge, forebygge og behandle/følge opp.
Det skal legges stor vekt på respekt, brukermedvirkning, informasjon, åpenhet, trygghet og styrking av evnen til å mestre eget liv. 

Ansatte i psykisk helsetjeneste er sykepleiere med eller uten videreutdanning innen psykisk helse. Vi har lang og brei erfaring innen psykisk helse.

Tilbudet er ikke en betalingstjeneste. For kontakt med tjenesten se "søknadsskjema"

 

Hva kan tjenesten tilby:

Psykisk helsetjeneste kan tilby følgende:

  • Kartlegging
  • Endringssamtaler/veilednig (individuell oppfølging)
  • Kurs i mestring av depresjon (i samarbeid med Frisklivssentralen)
  • Tilbud om fysisk aktivitet (både individuelt og i gruppe)
  • Individuelle kurs i "Tankevirus" (mestringskurs basert på kognitiv terapi for lette psykiske lidelser)
  • Krisehåndtering
  • Koordineringsfunksjon/tett samarbeid med spes.helsetjenesten, NAV, fastleger og kommunepsykolog.
  • Pårørendesamtaler
  • Lavterskeltilbud (1-3 samtaler)

Tilfredsstillende botilbud:

Tjenesten har et tett samarbeid med Saltdal Boligstiftelse og NAV for å sikre et tilfredstillende botilbud.

Selvregistreringslink

Man selv kan videreformidle behov for oppfølging innen psykisk helse. 

Finner du her: https://saltdal-kommune-patient.norsemeasure.no/signup/Saltdal_Kommune/7?mac=wjd7s2behzvboafwuz7f2hl7is