Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser.

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, forretning, industri, skoler, osv. skal ligge.

Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hvor mye du har lov å bebygge eiendommen din med (utnyttelsesgrad) og høyde bygningen.

Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke i kommunens kartløsning. Her er det valgmuligheter for reguleringsplaner (detaljerte planer) eller kommuneplanens arealdel (oversiktsplan).

For de som ønsker å utarbeide en reguleringsplan er det krav til planfaglig kompetanse. Kommunen har utarbeidet egne veiledere for firma med denne kompetansen.

Skal du bygge i strid med planen må du enten søke om dispensasjon fra plan eller utarbeide ny.

Når må man søke dispensasjon fra plan og hvordan?

Når et bygge- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser, bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det behov for å søke om dispensasjon (tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt).

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelser, så man må finne ut hva bestemmelsene er for den eiendommen man skal bygge på, og om det er nødvendig å søke om dispensasjon. Kommunen gir informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de enkelte områder. Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser, reguleringsbestemmeler, bebyggelsesplan eller parkeringsforskrift.

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven, veiledning til Plan- og bygningslov, veglov og annet lovverk, finnes på:

www.lovdata.no (gjeldende lover)

www.be.no (byggeregler)

 

Slik søker du om dispensasjon:


Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken eller fradelingssøknad til kommunen, eller dispensasjonssøknaden kan leveres alene, og bli behandlet før byggesaken blir innsendt (Husk at nabovarsling må utføres, og at det må fremgå av varselet at det søkes om dispensasjon).

Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon (behandle en dispensasjon/gi tillatelse) dersom det ikke foreligger reell (skriftlig) søknad om dette med nabovarsler.

Hvordan skal dispensasjonssøknaden utformes?

 • Et brev der man selv (eller ansvarlig søker i søknadssaker) skriver hvilken lov/forskrift/bestemmelse det søkes om dispensasjon fra. (Se forslag til oppsett i veiledningen).

 • Søknad SKAL alltid begrunnes

 • Beskriver hva som skal gjøres som bryter med estemmelsene/lovene/vedtektene/forskriftene.

 • I søknaden må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er derfor viktig å beskrive dagens bruk av området (landbruk, friluftsliv etc.) samt konsekvensene av tiltaket.

 • Opplyser hvilken eiendom det gjelder.

 • Kart med avgrensing av tiltaket, arealstørrelse.

 • Tiltakshaver eller ansvarlig søker underskriver.

 • Legger ved bekreftelse på at naboer er varslet (for eksempel ” Gjenpart av nabovarsel”-blankett).

Nabovarsling og søknad om dispensasjon:


Når man må søke om dispensasjon, så MÅ det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på skjemaet ”Nabovarsel” i rubrikken ”Beskriv nærmere hva nabovarselet gjelder” at man søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/lover/vedtekter/forskrifter det gjelder. Eller man kan merke av for at det ligger ved en kopi av brevet/dispensasjonssøknaden (sammen med kopi av tegninger, kart som også skal følge nabovarselet).

Tidsfrist for kommunen til å behandle saken:


For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen.
 

Gebyr for behandling:


I følge kommunens betalingsregulativ tas det gebyr for hver dispensasjon som skal behandles. I tillegg kommer gebyrer for byggesaksbehandling. Gebyret for behandling av søknad om dispensasjon er det samme uavhengig av om du får innvilget dispensasjon eller ikke.

Saksgang:

 • Søknad sendes til naboer før den oversendes kommunen.
 • Saltdal kommune vurderer søknaden i forhold til jord- og skogmyndighetene, reguleringsplan m.m.
 • Saltdal kommune sender søknaden videre til behandling hos berørte offentlige myndigheter (Fylkesmannen i Nordland, reindrift, Sameting m.m.) med frist for uttalelse dersom deres saksområde berøres.
 • Saltdal kommune vurderer hvorvidt det foreligger klare fordeler fremfor ulemper ved dispensasjonen og fremmer sak for politisk behandling i Saltdal formannskap.
 • Ved positivt vedtak har offentlige høringsparter og naboer klageadgang.
 • Ved negativt vedtak har tiltakshaver klageadgang på vedtaket.

Når kan du få dispensasjon?

 • Hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjonen må være klart større enn ulempene.
 • Hensynet bak en avstandsbestemmelse kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger og ivareta brannsikkerhet.
 • Du kan ikke begrunne fordeler eller ulemper med personlige forhold, som for eksempel plassbehov og økonomi.

Her finner du skjema - Søknad om dispensasjon fra plan