Om Saltnes Bomiljø

Saltnes Bomiljø yter praktisk bistand/veiledning til mennesker med ulike typer utviklingshemming, fra lett til moderat grad. Mange av brukerne har tilleggsdiagnoser som gir ulike utfordringer i hverdagen til den enkelte.

Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med varierte aktiviteter/opplevelser ut fra individuelle behov og ressurser.

Tjenesten består av mye miljøarbeid hvor man har fokus på den enkelte brukers selvstendighet og mestring. Det legges til rette for trivsel, trygghet og utvikling hos den enkelte bruker.

Brukerne følges opp av miljøpersonalet i egne leiligheter, både i og utenfor selve bofellesskapet på Saltnes. Brukerne har enkeltvedtak på tjenesten de mottar og disse evalueres jevnlig. Tjenesten er organisert ut fra «primærkontakt»-prinsippet, og der det er behov har man ansvarsgrupper og Individuelle Planer rundt enkeltbrukerne. Viktige samarbeidspartnere for Bomiljøet er; Veval-Plast, legetjenesten, fysioterapitjenesten, tannhelsetjenesten, Habiliteringsteamet og Psykiatrisk Innsatsteam.

Det kreves gyldig politiattest for alle som skal jobbe i Bomiljøet, jfr Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, femte ledd.