Normalkontrakt ved salg av kommunal eiendom

Vedtatt av K-styret 10.10.85, senere endret K-styret 18.04.91, K-styret 27.06.00, K-styret 20.06.06.

 

Saltdal kommune

 

KONTRAKT

 

Mellom selger Saltdal kommune og kjøper

 

Navn:                         

 

Adresse:                     

 

er pr dags dato inngått slik kontrakt:

 

TOMTAS BELIGGENHET

 

1.         a)         Saltdal kommune som eier av tomt nr. i Saltdal, selger herved

                         tomten til

            b)         Gnr/bnr og adresse er ikke tildelt ennå.

                         Dette blir klart når målebrev er tinglyst.

 

TOMTAS STØRRELSE, PRIS OG OMKOSTNINGER

 

2.|                    Tomtas størrelse blir avklart når målebrev foreligger

 

3.                                Tomta selges fri for pengeheftelser og med følgende rettigheter og forpliktelser.

 

4.        a)          Kjøpesummen for råtomt inkl. felles kommunaltekniske kostnader avregnes etter kr. pr. m² (indeks pr. november 2014). Kommunaltekniske kostnader inkluderer veggrunn og annet fellesareal, samt                                         kommunens utgifter til tekniske anlegg (som veg, vann, avløp, asfaltering og gatebelysning m.v.). Disse innkreves i hht selvkostprinsippet.  

 

                       b)         Sum råtomtepris og refusjon kommunalteknisk anlegg som framkommer i pkt. a er  halvert i hht K-styrevedtak 20.06.2006., endringene for øvrig framkommer av denne kontrakts punkt 6 a-e.

 

            c)         Videre vil det bli innkrevd oppmålingsgebyr for kart- og delingsforretning, inkl. tinglysningsgebyr målebrev, samt tinglysningsomkostninger (dokumentavgift/tinglysningsgebyr) for skjøte
 

             d)        Det vil bli innkrevd tilknytningsavgift til det kommunale hovednett for vann og avløp.

 

             e)         Ved byggesøknad vil det bli krevd gebyr for saksbehandling av byggesaken i hht fastsatt kommunalt regulativ.

 

            Om ønskelig kan en rekvirere utarbeidelse av situasjonsplan, utstikking av byggelinjer og hushjørner, fastsettelse av høyder på salinger og nivellement for avretting av murkroner mot at en betaler gebyr for dette i                 hht til fastsatt regulativ.

 

FAKTURERING/REGNING

 

5         a)          Avregning for kjøpesum for tomt (inkl. kommunaltekniske kostnader) og øvrige omkostninger, skjer etter at målebrev foreligger klart til tinglysning og skjøte kan utstedes.

 

           b)         Avregning av tilknytningsavgift til det kommunale hovednett skjer etter at bygget er tilknyttet hovednettet.

 

           c)          Når det gjelder årsavgifter, viser en til forskrifter for vann-, kloakk- og tømmeavgifter, feieavgift ved Salten Brann IKS, foranstående innkreves av Saltdal kommune og renovasjonsavgifter til IRIS innkreves av                           IRIS.

 

OPPGJØR/BETALING

 

6         a)          Tomten i denne kontrakt er solgt til 50 % av den gjeldende kostpris (justert for prisstigning i hht konsumprisens totalindeks).

                         

           b)         Ordningen med redusert pris gjelder for alle private som kjøper tomt for å bygge bolig til eget bruk. Kjøper skal etter bygging bosette seg på eiendommen, ref. pkt. 6 d.

 

           c)          Bygging må iverksettes senest to år etter at tomten er kjøpt, ref. neste kapittel om ”Byggfrist og tilbakeføring”, pkt. 7.

 

           d)         Kjøper av tomta må bebo eiendommen i minimum tre år etter at ferdigattest på boligen foreligger (dato for midlertidig brukstillatelse vil i denne sammenheng være sammenfallende med ferdigattest).

 

           e)          Kravene i pkt. 6 a-d må overholdes; oppfylles ikke disse, må kjøper forplikte seg til å betale tilbake kommunen det subsidierte beløp, dvs. den reduksjonen som framkommer beskrevet i pkt. 6 a. for øvrig er                             kravene i pkt 6 a-d i henhold til kommunestyrets vedtak 20.06.2006. Dette betyr at man ikke kan selge tomten videre til en annen kjøper uten å ha bygget innen fristen og bebodd eiendommene i minimum tre                         år.
 

                        Oppfylles ikke disse kravene (vilkårene), gjelder pkt. 6e, første setning (om tilbakebetaling av subsidiert pris; dvs. at man må betale ordinær pris for tomten.

 

            f)           Skjøte utstedes mot kontant oppgjør eller bankgaranti for oppgjør av det som fremgår av denne kontrakts pkt 4 a-c og pkt 5 a når feltet er fullt opparbeidet (ferdigstilt). Dersom bankgaranti stilles, tillegges                               kjøpesummen 12 % rente p.a. fra forfallsdag pluss 14 dager, jfr. Pkt 6 h til betaling finner sted.

 

        g)            Kommunen kan utsette endelig ferdigstillelse av feltet (eksempelvis skråningspuss, asfaltering og gatebelysning m.v. inntil den overveiende del av byggearbeidene på tomtene i feltet er avsluttet). Med det                              menes også at en vesentlig del av feltet er omsatt/solgt. Utsettes ferdigstillelse av asfaltering og gatebelysning, kan oppgjør for dette først skje når disse deler av kommunens arbeid er utført.

 

        h)            Oppgjør (ikke bankgaranti) etter pkt 4 a-c finner sted senest 30 dager etter at faktura (regning) er mottatt. Dersom faktura ikke er betalt 14 dager etter forfall, blir tomta å betrakte som ledig, men mindre det er                        gitt betalingsutsettelse etter begrunnet søknad eller det foreligger bankgaranti for oppgjør, ref okt 6 f.

 

         i)            Dersom salget blir regnet som hevet, må kostnader som er påført kommunen, dekkes av kjøper. Dersom kjøper mener at årsaken til heving av kjøpet tilligger kommunen, må det framkomme i egen skriftlig                            klage. Dette omhandlers også i neste kapittel.

 

BYGGEFRIST OG TILBAKEFØRING

 

7       a)            Kjøperen overtar tomta i den stand den befinner seg i. Byggefristen er to år fra kjøpekontraktens inngåelse. Dersom bygget ikke er påbegynt innen toårs-fristen, har kommunen rett til å kjøpe tomten tilbake                           for samme pris som kjøperen ga for den. Kjøperen har ikke krav på tilbakebetaling av de omkostningene han har hatt med kjøpet, og må betale dokumentavgift og tinglysningsgebyr for tilbakeskjøting til                                 kommunen.

    

        b)            Tomten må ikke i ubebygd eller delvis bebygd stand overdras uten formannskapets nærmere samtykke. Formannskapet kan sette vilkår for og godkjenne overdragelsen, evt. kreve at delvis bebygd eiendom                           skal overdras kommunen. Se for øvrig de særbestemmelser som framkommer i pkt 6 a-e i forbindelse med salg av tomt til redusert pris.

 

         c)            Byggefristen kan forlenges av formannskapet etter skriftlig begrunnet søknad.

 

                        Dersom byggefristen forlenges ut over 2-årsfristen, vil det bli innkrevd årsavgift for ubebygd avgiftspliktig eiendom med 50 % av hva ordinær årsavgift ville ha blitt om eiendommen hadde være bebygd, ref.                             forskriftene for vann- og avløpsutgifter, pkt 8.6.

 

         d)           Saltdal kommune har innen forpliktelser, ut over norsk lovs regler for kjøp og salg, til å kjøpe tilbake tomta.

 

REGULERINGSBESTEMMELSER OG TOMTAS BRUK

 

8       a)            For bebyggelse og utnyttelse av tomta gjelder reguleringsplan, underforliggende bebyggelsesplan og reguleringsbestemmelsene (reguleringsvedtektene for området/feltet).

 

        b)            På tomta må det ikke drives noen, for naboene, sjenerende virksomhet eller bedrift. Hva henføres hertil, avgjøres med endelig og bindende av den regulerende myndighet eller i verste fall videre opp i det                              politiske system.

 

9                      Oppføring og vedlikehold av gjerde/hekk rundt tomta skal skje i samsvar med gjeldende bestemmelser og uten utgift for kommunen. Kjøperen overtar full gjerdeplikt mot staten, kommunen og eventuelt                                   naboens eiendom.

 

TEKNISKE ANLEGG, LEDNINGSNETT OG ANDRE INSTALLASJONER

 

10     a)            Kommunen anlegger og vedlikeholder offentlig veg på tomtefeltet i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Endringer i den tekniske utførelsen kan ikke påberopes av kjøperen.

 

        b)            Kommunen anlegger og vedlikeholder vann- og hovedavløpsledninger, hvor slike anlegg er bestemt bygd av kommunestyret.

 

        c)             Kjøperen må selv ordne med nødvendige stikkledninger for vann og avløp, samt avkjøringer for stikkveger og holde disse ved like uten utgift for kommunen.

    

        d)            Overflatevann for tomt og taknedløp må ikke føres til avløpsledning (kommunens nett). Planlegges sluk på tomta, skal planene godkjennes av enheten for bygg- og teknisk drift (BYTE) i kommunen.

 

        e)             Om nødvendig skal stikkledning(er) for avkjørsel nedlegges og bekostes av kjøper, som også er ansvarlig for at denne vedlikeholdes og skiftes i framtiden. Det er kjøpers og senere eiers plikt til å avklare                               med kommunen nødvendigheten av dette tiltaket.

 

11     a)            Kjøperen må godta at Saltdal kommune utfører eller samtykker til utførelse av følgende:           

 

  • Anlegg og vedlikehold av kommunalteknisk anlegg på eller over tomta i samsvar med godkjente planer. Herunder også private vann- og avløpsledninger når disse er nødvendig for framføring til en bolig og har sammenheng med det kommunale tilførsels- og avløpssystem.
  • Anlegg og vedlikehold av el-, tv- og telefonkabler, kabler for kommunikasjonsnett (eks bredbånd) og fjernvarmerør over tomta.
  • Oppsett av veg- og gatenavnskilt på hus og/eller garasjevegger. Det samme gjelder tilkoblingsbokser for kommunikasjon og el., i grenseområder til tomta (eiendommen).
  • Oppsett av stolper for veg- og gatenavnskilt og evt. trafikkskilt på tomta eller i tomtas grenseområder.
  • Oppsett av stolper for gatebelysning.
  • Oppsett av oppmålingsvesenets faste målemerker på tomta.

 

b)            Erstatning for slike anlegg/anordninger kan tilstås kjøperen etter avregning for den verdiøkning som er tilført tomta etter kjøpet.

 

   c)             Det påhviler kjøperen og senere eier av tomten å sørge for renhold, opprenskning og slått av veggrøft utenfor eiendommen.

 

   d)            Skader som eventuelt måtte oppstå under anlegg og vedlikeholdsarbeider, skal utbedres på best mulig måte av den som forvolder skaden.

 

    e)            Mislighold av punkt 11 c-d vil føre til at kommunen, etter varsel, utfører nødvendige endringer/utbedringer for tomteeiers regning.

 

     f)           Anlegg og vedlikehold som krever graving, skal det søkes kommunen om gravetillatelse til. Saltdal kommune har utarbeidet et eget skjema for slik søknad. Slik gravegodkjenning skal også foreligge fra en rekke                     andre interessenter med ledningsnett/kabler og rør i området (disse er normalt inntatt i samme skjema som nyttes av Saltdal kommune).

 

12               Dersom kommunen finner det ønskelig eller nødvendig å asfaltere gater, eventuelt med fortau, opparbeiding av gatebelysning, og dette ikke var forutsatt utført og innkalkulert i avregningen ved opprinnelig                            opparbeidelse av feltet, må kjøperen delta i utgiftene til dette sammen med de andre kjøperne i feltet.

 

13               Mislighold av betingelser i denne kontrakt hjemler og mulig tvist mellom kommunen og kjøperen om forståelse av denne kontrakt, avgjøres med endelig virkning av en voldgift med tre medlemmer, hvorav                              kommunen og kjøper velger en hver. Den tredje fungerer som formann, skal være jurist og oppnevnes av herredsretten. Voldgiftsretten hefter selv beslutning om hvem som skal betale omkostningene ved                              voldgiftshandlingen og om det skal tilkjennes saksomkostninger.

 

DISPENSASJON

 

14               Dersom særlige grunner foreligger, kan formannskapet gi dispensasjon fra betingelsene i denne kontrakt.

 

SENERE PLIKTER/EIERE

 

15               Rettigheter og plikter som kjøperen er gjort kjent med i denne kontrakt, gjelder også for senere kjøpere.

 

 

Denne kontrakt utstedes i 2 – to – eksemplarer, hvorav kjøper og kommunen (selger) beholder hver sitt.

 

 

Sted ………………………………………..                        Dato …………………………………

 

……………………………………………..            ……………………………………………

Saltdal kommune (selger)                                          Kjøper(e)

 

……………………………………………..            ……………………………………………

Til vitterlighet                                                            Til vitterlighet